Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gepachte grond telt toch niet mee

Donderdag 08 februari 2018

Gronden welke men in gebruik heeft, telt in principe mee voor de mestwetgeving. Het maakt daarbij niet uit welke gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.) men heeft. Bij grond van derden is het wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) heeft. Wanneer de verpachter de gebruiksmogelijkheden beperkt, kan dit er bij controle door de NVWA of RVO.nl toe leiden dat de grond niet meetelt.

In een zaak pachtte een landbouwer een aantal dijkpercelen van het waterschap. De verpachter was gerechtigd alle nodig geachte werkzaamheden aan het gepachte te verrichten. Bemesting, het maaien en de onkruidbestrijding gebeurde door de verpachter. De landbouwer mocht het perceel niet zelf bemesten. Hij mocht de percelen uitsluitend gebruiken voor het weiden van zijn schapen. Indien er te weinig of te veel schapen op het gepachte werden geweid als nodig voor de instandhouding van een goede grasmat, was de pachter op eerste aanzegging gehouden de veebezetting aan te passen. RVO.nl had daarom volgens de rechter terecht gesteld dat de percelen niet meetelden voor de mestwetgeving.

In een andere zaak pachtte een landbouwer een aantal percelen grond, gelegen op een voormalige vuilstortplaats. Op de percelen groeide gras, dat de landbouwer maaide, afvoerde en (mede) gebruikte als veevoer. Ook hier stelde verpachter beperkingen aan het gebruik van de percelen,  onder meer de verplichting de percelen ten minste drie keer per jaar te maaien (voor 15 juni, voor 1 augustus en voor 31 oktober) en het gras af te voeren, het verbod zonder schriftelijke toestemming van de verpachter dieren op het verpachte te laten lopen en de verplichting ervoor te zorgen dat de locaties het gehele seizoen door een verzorgde uitstraling hadden. De landbouwer stelde weliswaar dat hij vrij was de percelen te beweiden en te bemesten, maar vaststond dat hij daarvoor eerst moest overleggen met de verpachter. Het voorgaande bracht met zich mee dat de landbouwer niet in staat was teelt- en bemestingsplan op elkaar af te stemmen. De percelen waren daarom volgens de rechter  niet te beschouwen als tot het bedrijf van de landbouwer behorende oppervlakte landbouwgrond.

In beide gevallen was er sprake van een pachtovereenkomst, maar desondanks telden de percelen niet mee voor de mestwetgeving. Het schrappen van de pachtgrond leidde in beide zaken tot een forse mestboete en een boete voor het niet naar waarheid invullen van de Gecombineerde opgave.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gepachte grond telt toch niet mee

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief