Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Graasdierpremie

Donderdag 15 maart 2018

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden
De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  • Er is sprake van een actieve landbouwer

  • De schapen moeten voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren.

  • De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is. Een rund is niet premiewaardig als het op enig moment in de periode 1 januari tot en met 15 oktober van het jaar van aanvraag wordt gemolken.

  • De schapen en runderen staan juist geregistreerd in het I&R-systeem op het moment van indiening van de aanvraag. Niet juist geregistreerde dieren zijn niet premiewaardig en leiden daarnaast tot een sanctiekorting op de wel premiewaardige dieren.

  • De premie moet minimaal € 1.000 bedragen.

  • De premie geldt voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei op het bedrijf aanwezig zijn. Voor de berekening wordt voor deze dieren gekeken hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode 1 januari tot en met 15 oktober. Een rund telt niet eerder mee dan vanaf het moment dat het dier 12 maanden onafgebroken in Nederland is én ouder is dan 24 maanden.Budget en hoogte premie
Er is een budget van € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen beschikbaar. De premie bedraagt € 23 per schaap en € 153 per rund. Bij een overschrijding van het budget wordt het premiebedrag per dier verlaagd.


Correctie bij subsidiabel grasland
Wanneer het bedrijf subsidiabel grasland in gebruik heeft op 15 mei 2018, wordt het aantal premiewaardige dieren verminderd, omdat de dieren ook op dit grasland kunnen grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen. Dat dit grasland wellicht gebruikt wordt voor de melkveetak, doet niet ter zake. Aan het subsidiabele grasland worden 11,67 schapen en 1,75 runderen per hectare toegerekend. De vermindering wordt eerst afgetrokken van het aantal schapen en daarna van het aantal runderen.

Subsidiabel grasland
De volgende gewascodes tellen mee als subsidiabel grasland: 265, 266, 331, 333, 334, 336, 370 en 372.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Graasdierpremie

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief