Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Graasdierpremie

Donderdag 15 maart 2018

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden
De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  • Er is sprake van een actieve landbouwer

  • De schapen moeten voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren.

  • De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is. Een rund is niet premiewaardig als het op enig moment in de periode 1 januari tot en met 15 oktober van het jaar van aanvraag wordt gemolken.

  • De schapen en runderen staan juist geregistreerd in het I&R-systeem op het moment van indiening van de aanvraag. Niet juist geregistreerde dieren zijn niet premiewaardig en leiden daarnaast tot een sanctiekorting op de wel premiewaardige dieren.

  • De premie moet minimaal € 1.000 bedragen.

  • De premie geldt voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei op het bedrijf aanwezig zijn. Voor de berekening wordt voor deze dieren gekeken hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode 1 januari tot en met 15 oktober. Een rund telt niet eerder mee dan vanaf het moment dat het dier 12 maanden onafgebroken in Nederland is én ouder is dan 24 maanden.Budget en hoogte premie
Er is een budget van € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen beschikbaar. De premie bedraagt € 23 per schaap en € 153 per rund. Bij een overschrijding van het budget wordt het premiebedrag per dier verlaagd.


Correctie bij subsidiabel grasland
Wanneer het bedrijf subsidiabel grasland in gebruik heeft op 15 mei 2018, wordt het aantal premiewaardige dieren verminderd, omdat de dieren ook op dit grasland kunnen grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen. Dat dit grasland wellicht gebruikt wordt voor de melkveetak, doet niet ter zake. Aan het subsidiabele grasland worden 11,67 schapen en 1,75 runderen per hectare toegerekend. De vermindering wordt eerst afgetrokken van het aantal schapen en daarna van het aantal runderen.

Subsidiabel grasland
De volgende gewascodes tellen mee als subsidiabel grasland: 265, 266, 331, 333, 334, 336, 370 en 372.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Graasdierpremie

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief