Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Woensdag 08 augustus 2018

Onlangs is de Handreiking BEX melkvee versie 2018 gepubliceerd, welk dit jaar gebruikt moet worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee. Belangrijke aanpassingen zijn het instellen van een ondergrens voor de melkproductie en een bovengrens voor het aandeel jongvee.

Voorwaarden toepassing BEX
BEX kan onder de volgende voorwaarden als bewijs dienen:  • BEX is alleen geschikt voor melkvee (diercategorieën 100, 101 en 102).

  • Minimaal 75% van de totale forfaitaire fosfaatexcretie van alle graasdieren op het bedrijf moet afkomstig zijn van het melkvee. Deze voorwaarde geldt niet als de voerstromen voor het melkvee administratief en aantoonbaar gescheiden zijn van de overige graasdieren.

  • In de melkveestapel (diercategorieën 100, 101 en 102) moet minstens 70% van de forfaitaire fosfaatexcretie afkomstig zijn van melkkoeien (categorie 100).

  • De gemiddelde melkproductie bedraagt minimaal 5.600 kg meetmelk (FPCM) per koe. FPCM  = (0,337 + 0,116 x vet% + 0,06 x eiwit%) x melkhoeveelheid.

  • Alle grond die in gebruik is en waarvan vers gras, ruwvoeders of andere voeders worden geoogst ter vervoedering aan het melkvee dienen in de berekeningswijze als zodanig te worden meegenomen. Zo dient natuurterrein met de hoofdfunctie natuur dat op het bedrijf in gebruik is, voor deze Handreiking niet apart behandeld te worden. Het voer dat van deze grond komt, moet in de BEX als ‘aanleg’ te worden opgenomen.

  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van kuilen met verschillende ruwvoeders die in lagen over elkaar zijn ingekuild of van mengkuilen, kan BEX slechts worden toegepast als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

  • Bij toepassing van BEX moet men voldoende aannemelijk kunnen maken dat alle gegevens zijn ingevuld conform de beschrijving van de Handreiking. Bewijsstukken moeten in de administratie worden bewaard.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Grenzen aan toepassing BEX melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief