Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het arbeidsrecht in 2018 (wederom) op de schop?!

Woensdag 18 oktober 2017

In het regeerakkoord dat vorige week is gepresenteerd worden nieuwe wetswijzigingen binnen het arbeidsrecht aangekondigd. Hierbij treft u de belangrijkste voorgenomen wijzigingen aan.

De belangrijkste arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord:

  1. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract wordt verlengd van twee naar drie jaar. De keten van opvolgende tijdelijke contracten wordt verlengd van twee naar drie jaar. Dus terug naar de situatie van vóór het in werking treden van de Wet werk en Zekerheid. Als er langer dan zes maanden tussen twee opvolgende contracten zit, begint de reeks van contracten opnieuw te tellen. Die tussenperiode blijft aldus gehandhaafd.
  2. Verruiming van de mogelijkheden voor langere proeftijden. Om te bevorderen dat werkgevers mensen in vaste dienst nemen, worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Als een werkgever bij het eerste contract, een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar maximaal vijf maanden. Bij contracten langer dan twee jaar wordt de proeftijd maximaal drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd ongewijzigd.
  3. Compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is met name bedoeld om de (kleinere) MKB ondernemingen te ontlasten.
  4. Het recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Werknemers krijgen al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de zogeheten transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
  5. Verkorting van de loondoorbetalingsregeling bij ziekte voor kleine werkgevers naar één jaar. Voor ondernemingen tot 25 werknemers wordt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verkort naar 1 jaar.
  6. De introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht (eventueel onder toekenning van een extra vergoeding). Op basis van de huidige wet moet de werkgever de ontslaggrond die hij kiest onderbouwen. Een combinatie van verschillende ontslaggronden is niet mogelijk.  Dat gaat mogelijk veranderen. Het wordt dan mogelijk om verschillende gronden en omstandigheden te combineren en de rechter te laten beoordelen of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter krijgt dan wel de mogelijkheid om een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen van maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de reeds bestaande transitievergoeding.
  7. Geen transitievergoeding meer verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Wij houden de ontwikkelingen rondom de aanstaande wijzigingen van het arbeidsrecht nauwlettend voor u in de gaten en zullen u hierover blijven informeren. Heeft u nu al vragen? Neem gerust contact op met een van de juristen van OOvB.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief