Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het lage BTW-tarief van 6% naar 9%: bereidt u maar vast voor

Donderdag 16 augustus 2018

De verhoging van het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9% is nog slechts een voornemen uit het regeerakkoord, maar het houdt de gemoederen inmiddels al flink bezig. Eerder berichtten wij u al dat de MKB’er vreest dat deze maatregel leidt tot een flink omzetverlies. Ondanks de vele kritiek die reeds op deze maatregel is geuit, lijkt het er toch op dat deze verhoging per 1 januari 2019 werkelijkheid gaat worden.

Overgangsmaatregel
De verhoging van het lage BTW-tarief moet nog opgenomen worden in het Belastingplan 2019 en vervolgens aangenomen worden door de Eerste en Tweede Kamer, maar inmiddels is er door de Staatssecretaris al een toezegging gedaan over goederen en diensten die in 2018 worden gefactureerd en betaald, maar die pas in 2019 worden geleverd respectievelijk verricht. Hiervoor geldt nog het lage BTW-tarief van 6% in plaats van 9%. Hierbij kan gedacht worden aan kaartjes voor sportevenementen en concerten die reeds in 2018 worden verkocht en betaald, maar waarvan het evenement pas plaats vindt in 2019. Maar ook schilders- en stukadoorswerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het lage BTW-tarief. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van de toezegging van de Staatssecretaris.

Deze toezegging biedt voor consumenten en voor ondernemers die vrijgesteld zijn van BTW de mogelijkheid om nog voor het einde van het jaar 3% BTW te besparen. Voor hen vormt de in rekening gebrachte BTW immers een kostenpost aangezien zij deze niet kunnen terug vragen. Dit kan door bijvoorbeeld de in 2019 geplande schilderswerkzaamheden aan de woning reeds in 2018 te laten factureren en te betalen. Op basis van de toezegging is dan immers maar 6% in plaats van 9% BTW verschuldigd.

Voorbereiding
Bent u een ondernemer die prestaties onder het lage BTW-tarief verricht? Dan kunt u zich als volgt voorbereiden op de voorgenomen tariefsverhoging:

  • Verricht prestaties aan consumenten en van BTW vrijgestelde ondernemers nog zoveel mogelijk in 2018, zodat zij nog gebruik kunnen maken van het 6%-tarief.
  • Gaat het om grote geplande uitgaven voor 2019? Attendeer consumenten en van BTW vrijgestelde ondernemers dan op de hiervoor vermelde toezegging van de Staatssecretaris. Zij kunnen er dan voor kiezen om uw factuur reeds in 2018 te betalen, zodat zij hiermee 3% BTW kunnen besparen.
  • Ga bij het opstellen van offertes voor prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden uit van een BTW-tarief van 9%. Zo komen u en uw afnemer achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.
  • Zorg er tijdig voor dat de administratie dusdanig wordt ingericht dat bij prestaties vanaf 2019 9% BTW in rekening wordt gebracht.

Zoals hiervoor aangegeven moet deze maatregel nog opgenomen worden in het Belastingplan 2019 dat op 18 september 2018 tijdens Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Het is dus nog niet geheel zeker dat deze tariefsverhoging ook daadwerkelijk ingevoerd wordt, maar waarschijnlijk is het wel. En dan kunt u maar beter voorbereid zijn!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief