Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd

Donderdag 30 juli 2015


Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit gaat het huidige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) vervangen.
De publicatie datum van het nieuwe besluit was 1 juli 2015 en de inwerkingtreding wordt op zeer korte termijn verwacht.


Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat de maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale waarden (ammoniak/fijn stof) gelden voor melk- en kalfkoeien, varkens, kippen, kalkoenen en eenden. Het gaat hierbij om bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben.
Het besluit is direct werkend: de regels gelden automatisch (van rechtswege) naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu.


Een belangrijke wijziging is de uitbreiding en aanscherping van de maximale emissiewaarden voor ammoniak. Het beperken van de stalemissies is één van de maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen in de techniek.  Sinds de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting zijn er diverse nieuwe emissiearme systemen beschikbaar gekomen, die aanscherpen van de maximale emissiewaarden mogelijk maken.
Een andere belangrijke wijziging is de opname van maximale emissiewaarden voor fijnstof. Dit zorgt op termijn voor verlaging van de fijnstofemissies.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief