Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het verschil tussen schenking van een koopsom en schenking van een woning

Woensdag 20 april 2016

Wat maakt het voor u uit of u een woning schenkt aan uw kind of dat hij/zij de koopsom niet hoeft te betalen aan u? Eigenlijk maakt het geen verschil, u verarmt met de waarde van de woning en uw kind gaat er met eenzelfde bedrag op vooruit. De Hoge Raad en de Belastingdienst zien toch een verschil:

Wanneer u de koopsom schenkt, dient uw kind volgens de rechter schenkbelasting te betalen over deze koopsom verminderd met de jaarlijkse (of eenmalige) vrijstelling (in 2016: € 5.304).

Wanneer u de woning schenkt aan uw kind (en dus niet de koopsom), wordt voor bepaling van de schenkbelasting uit gegaan van de WOZ-waarde.

Verder is van belang dat u bij schenking van de woning de uitsluitingsclausule kunt toepassen, zodat de woning bij echtscheiding van uw kind, de woning niet in de gemeenschap valt. Hiermee wordt geregeld dat de woning dus binnen de familie blijft. Bij schenking van de koopsom is deze uitsluiting niet mogelijk.

Is er dan geen voordeel te behalen door de koopsom te schenken in plaats van de woning? Jawel, want bij schenking van bijvoorbeeld een woning, wordt de schenkbelasting gedeeltelijk verrekend met de verschuldigde overdrachtsbelasting. Bij overdracht van een onroerende zaak is nl. overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde in het economische verkeer. Let op: deze waarde kan hoger zijn dan de koopsom! Dit is dan ook vaak de reden dat een notaris bij overdracht van een woning een taxatierapport wil ontvangen, zodat hij kan bepalen hoeveel overdrachtsbelasting (is gelijk aan 2% van de waarde van de woning) is verschuldigd. Wanneer er zowel schenk- als overdrachtsbelasting dient te worden betaald, is er sprake van dubbele belastingheffing. Dit wordt opgelost door een beroep te doen op de samenloopregeling. Kort gezegd houdt dit een vermindering in van de overdrachtsbelasting voor zover deze betrekking heeft op de schenking van de woning. Voorbeeld:

WEV-waarde woning: € 250.000
Koopsom: € 150.000

Te betalen schenkbelasting: € 250.000 - € 150.000 minus € 5.000 (vrijstelling afgerond) = € 95.000 * 10% = € 9.500 schenkbelasting.
Te betalen overdrachtsbelasting: 2% * € 250.000 = € 5.000. Vermindering schenkbelasting o.b.v. samenloopregeling: 2% * € 95.000 = € 1.900.
Samenvatting: Verschuldigde overdrachtsbelasting: € 5.000; plus Verschuldigde schenkbelasting: € 9.500 minus € 1.900 = € 7.600.

Het is dus een kwestie van rekenen of u het best (een gedeelte van) de koopsom kunt schenken dan wel de woning zelf. Hierbij moet u dus rekening houden met de (on)mogelijkheid tot het buitenspel zetten van de schoonfamilie in geval van echtscheiding. Wanneer u voornemens bent om een woning te schenken, neemt u dan gerust contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist om te beoordelen welke van beide opties u het best kunt gebruiken!

Let op: vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkbelasting weer gewijzigd, waardoor u iedereen een woning, een schenking met betrekking tot de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld) of een schenking ten behoeve van een verbouwing van de eigen woning. Hieraan zijn enkele eisen gesteld, zoals:

De persoon die u schenkt dient ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar oud te zijn; en In 2014 of 2015 heeft u geen gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 100.000. Het voordeel van dergelijke regeling is tweeledig: 1. U bespaart belastingheffing in box 3 (en mogelijk ontvangt u weer zorgtoeslag en/of huurtoeslag als u net boven de vermogenstoets uit kwam); en 2. Bij uw overlijden besparen de erfgenamen erfbelasting, omdat de nalatenschap wordt verlaagd door deze schenking.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief