Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

Dinsdag 10 juli 2018

In het regeerakkoord van het najaar 2017 is aangekondigd dat het kabinet € 200 miljoen zou uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden vanwege gezondheids- en leefomgevingsrisico’s. Ter invulling hiervan heeft de minister van LNV onlangs een hoofdlijnenakkoord gesloten met verschillende partijen over een gecombineerde aanpak langs twee sporen.

Spoor 1: sanering en bedrijfsbeëindiging
Het eerste spoor ziet op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden (de bestaande concentratiegebieden Zuid en Oost uit de Meststoffenwet) door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen. Varkenshouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een vaste marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en voor een nader vast te stellen beëindigingsvergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Er moet nog besloten worden of het doelmatig is ‘gedoogstoppers 2020’ toe te laten tot de saneringsregeling.

Voor dit spoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken. De openstelling wordt voorzien in twee tranches: halverwege 2019 en in het tweede kwartaal van 2020.

Spoor 2: brongerichte verduurzaming
Het tweede spoor is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van en investeringen in innovatieve brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen in de varkenshouderij en voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij. Op middellange en lange termijn moet dit leiden tot een forse reductie en het brongericht voorkomen van schadelijke emissies (geur, ammoniak, methaan, fijnstof en endotoxinen) uit stallen. In totaal is hiervoor een budget van € 60 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. Voorts wordt er € 8 miljoen gereserveerd voor de verschillende flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij bovenop de al eerder hiervoor gereserveerde middelen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief