Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Donderdag 02 mei 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten voor 1 juli 2019 (en daarna eenmaal per vier jaar) via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze bedrijven waren al langer verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Inrichting
De energiebesparings- en informatieplicht geldt per inrichting. Een bedrijf kan bestaan uit meerdere inrichtingen.

Uitzonderingen informatieplicht
Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:  • bedrijven in de glastuinbouw (art. 15.51 Wet Milieubeheer)

  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem (art. 16.5 Wet Milieubeheer);

  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn).

  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).Activiteitenbesluit
Akker- en tuinbouwbedrijven vallen meestal onder het Activiteitenbesluit. Of een inrichting met dieren onder het Activiteitenbesluit valt, is  onder meer afhankelijk van het aantal dieren dat wordt gehouden.  Inrichtingen met bijvoorbeeld niet meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 1.200 vleesrunderen of 200 melkkoeien (excl. jongvee) vallen op basis van de dieraantallen onder het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met grotere dieraantallen (zgn. C-inrichtingen) hebben een omgevingsvergunning milieu nodig en vallen dus niet onder het Activiteitenbesluit. Maar ook een inrichting die onder genoemde dieraantallen blijft, kan op basis van andere activiteiten (bijv. opslag mest in bovengrondse mestbassin of opslag van vaste mest) vergunningplichtig zijn en dus niet onder het Activiteitenbesluit vallen.

Module
Men kan met behulp van de module ‘Activiteitenbesluit Internetmodule’ kan men bepalen of het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing is.

Toezicht en handhaving
De gemeente waarin de inrichting is gevestigd, is ver­antwoordelijk voor toezicht en handhaving. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, kan dit leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval stillegging van de inrichting.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

< Terug

Meest recente berichten

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.000 aan een projectontwikkelaar, die hierop na drie jaar woningbouw wou realiseren. Tot deze tijd mo... Lees verder >

Check uw bemestingsplan

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is. Wijzigingen moeten officieel binnen 7 dagen in het plan doorgevoerd te worden. Het gaat dan voo... Lees verder >

Meer duidelijkheid over (excessief) lenen bij de eigen B.V.: opletten geblazen!

Donderdag 16 mei 2019 (Fiscaal)

Eerder besprak ik in mijn blog de aangekondigde maatregel in 2022 voor schulden bij de eigen B.V. . Het betreft schulden boven een bedrag van € 500.000. Gevolg van de maatregel: een verplichte b... Lees verder >

Demonstratieregeling klimaattechnologieën en - innovaties in transport

Woensdag 15 mei 2019 (Ondernemersnieuws)

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsecto... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief