Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Donderdag 02 mei 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten voor 1 juli 2019 (en daarna eenmaal per vier jaar) via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze bedrijven waren al langer verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Inrichting
De energiebesparings- en informatieplicht geldt per inrichting. Een bedrijf kan bestaan uit meerdere inrichtingen.

Uitzonderingen informatieplicht
Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:  • bedrijven in de glastuinbouw (art. 15.51 Wet Milieubeheer)

  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem (art. 16.5 Wet Milieubeheer);

  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn).

  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).Activiteitenbesluit
Akker- en tuinbouwbedrijven vallen meestal onder het Activiteitenbesluit. Of een inrichting met dieren onder het Activiteitenbesluit valt, is  onder meer afhankelijk van het aantal dieren dat wordt gehouden.  Inrichtingen met bijvoorbeeld niet meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 1.200 vleesrunderen of 200 melkkoeien (excl. jongvee) vallen op basis van de dieraantallen onder het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met grotere dieraantallen (zgn. C-inrichtingen) hebben een omgevingsvergunning milieu nodig en vallen dus niet onder het Activiteitenbesluit. Maar ook een inrichting die onder genoemde dieraantallen blijft, kan op basis van andere activiteiten (bijv. opslag mest in bovengrondse mestbassin of opslag van vaste mest) vergunningplichtig zijn en dus niet onder het Activiteitenbesluit vallen.

Module
Men kan met behulp van de module ‘Activiteitenbesluit Internetmodule’ kan men bepalen of het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing is.

Toezicht en handhaving
De gemeente waarin de inrichting is gevestigd, is ver­antwoordelijk voor toezicht en handhaving. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, kan dit leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval stillegging van de inrichting.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief