Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

Woensdag 12 april 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten vanaf 2017 onder voorwaarden een verhoging van de fosfaat- en stikstofgebruiksnorm mogelijk te maken indien een landbouwer ervoor kiest een zogenaamde ‘equivalente maatregel’ te treffen op bouwland.

Equivalente maatregelen
De volgende equivalente maatregelen worden ingevoerd:  • gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnormen

  • gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm op landbouwgrond met fosfaattoestand ‘laag’

  • rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden.Gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm
Bij bovengemiddeld hoge gewasopbrengsten mag een extra stikstofgift toegepast worden. Dit geldt voor suikerbieten, bepaalde consumptieaardappelrassen, winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, bepaalde pootaardappelrassen, zetmeelaardappelen, bloemkool, broccoli, slasoorten (1e teelt), prei, andijvie (1e teelt), spinazie, winterpeen/waspeen, zaaiui en maïs. Voor de bepaling van de gewasopbrengst wordt uitsluitend uitgegaan van de hoeveelheid die rechtstreeks is afgeleverd aan afnemers. De gewasopbrengst wordt in principe berekend over de laatste drie jaar. Voor het jaar 2017 wordt de gewasopbrengst alleen over 2016 berekend, in 2018 over 2016 en 2017.

De afnemers moeten de geleverde hoeveelheid accorderen. Uit een samenstellingsverklaring van een accountant moet blijken dat de berekende gewasopbrengsten juist zijn. Relevante gegevens (oppervlakte, geteelde rassen, hoogte gewasopbrengst, afnemers e.d.) moeten minimaal vijf jaar bewaard worden. In het jaar dat de extra norm van toepassing is, mag maximaal 75 kg stikstof per hectare per jaar op zuidelijke zand- en lössgronden en maximaal 100 kg stikstof per hectare per jaar op de overige gronden plaatsvinden in de vorm van drijfmest. De overige stikstof mag uitsluitend plaatsvinden door het gebruik van kunstmest. De betreffende percelen mogen na 1 juli niet meer bemest worden met drijfmest.

Gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm
Bij bovengemiddeld hoge gewasopbrengsten van suikerbieten, consumptie- en pootaardappelen, zaaiuien en suikerbieten, consumptie- en pootaardappelen, zaaiuien en maïs op gronden met de fosfaattoestand ‘laag’ wordt een verhoging van de generieke fosfaatgebruiksnorm met 5 kg per hectare per jaar toegestaan. De berekening van de gewasopbrengst vindt op dezelfde wijze plaats als bij de gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm. De juistheid moet blijken uit een samenstellingsverklaring van een accountant. De extra fosfaatgift is alleen toegestaan in de vorm van kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vaste mest van graasdieren.

Rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden
Op zand- en lössgronden mag een hogere stikstofgebruiksnorm worden toegepast, indien op deze gronden maïs gezaaid is of wordt op een afstand van maximaal 12 centimeter van de plekken waar met behulp van apparatuur meststoffen zijn gebruikt. De verhoging bedraagt 10 kg stikstof per hectare per jaar op noordelijke, westelijke en centrale zandgronden en 25 kg stikstof op zuidelijke zand- en lössgrond.

Combineren van maatregelen
De reeds bestaande stikstofdifferentiatie en de equivalente maatregel ‘gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm’ mogen niet gecombineerd worden met equivalente maatregel ‘rijenbemesting’. Ook mogen de stikstofdifferentiatie en de equivalente maatregel ‘gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm’ niet gecombineerd worden

Aanmelding equivalente maatregelen
Men kan zich jaarlijks voor 1 juni aanmelden bij RVO.nl. Aanmelding is dit jaar mogelijk vanaf 18 april. Deelnemende bedrijven zullen extra gemonitord worden (op basis van steekproeven). De hieraan verbonden kosten zullen gelijkelijk verdeeld worden over de deelnemende bedrijven. De bijdrage is vastgesteld op € 195 per jaar.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief