Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

Woensdag 12 april 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten vanaf 2017 onder voorwaarden een verhoging van de fosfaat- en stikstofgebruiksnorm mogelijk te maken indien een landbouwer ervoor kiest een zogenaamde ‘equivalente maatregel’ te treffen op bouwland.

Equivalente maatregelen
De volgende equivalente maatregelen worden ingevoerd:  • gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnormen

  • gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm op landbouwgrond met fosfaattoestand ‘laag’

  • rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden.Gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm
Bij bovengemiddeld hoge gewasopbrengsten mag een extra stikstofgift toegepast worden. Dit geldt voor suikerbieten, bepaalde consumptieaardappelrassen, winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, bepaalde pootaardappelrassen, zetmeelaardappelen, bloemkool, broccoli, slasoorten (1e teelt), prei, andijvie (1e teelt), spinazie, winterpeen/waspeen, zaaiui en maïs. Voor de bepaling van de gewasopbrengst wordt uitsluitend uitgegaan van de hoeveelheid die rechtstreeks is afgeleverd aan afnemers. De gewasopbrengst wordt in principe berekend over de laatste drie jaar. Voor het jaar 2017 wordt de gewasopbrengst alleen over 2016 berekend, in 2018 over 2016 en 2017.

De afnemers moeten de geleverde hoeveelheid accorderen. Uit een samenstellingsverklaring van een accountant moet blijken dat de berekende gewasopbrengsten juist zijn. Relevante gegevens (oppervlakte, geteelde rassen, hoogte gewasopbrengst, afnemers e.d.) moeten minimaal vijf jaar bewaard worden. In het jaar dat de extra norm van toepassing is, mag maximaal 75 kg stikstof per hectare per jaar op zuidelijke zand- en lössgronden en maximaal 100 kg stikstof per hectare per jaar op de overige gronden plaatsvinden in de vorm van drijfmest. De overige stikstof mag uitsluitend plaatsvinden door het gebruik van kunstmest. De betreffende percelen mogen na 1 juli niet meer bemest worden met drijfmest.

Gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnorm
Bij bovengemiddeld hoge gewasopbrengsten van suikerbieten, consumptie- en pootaardappelen, zaaiuien en suikerbieten, consumptie- en pootaardappelen, zaaiuien en maïs op gronden met de fosfaattoestand ‘laag’ wordt een verhoging van de generieke fosfaatgebruiksnorm met 5 kg per hectare per jaar toegestaan. De berekening van de gewasopbrengst vindt op dezelfde wijze plaats als bij de gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm. De juistheid moet blijken uit een samenstellingsverklaring van een accountant. De extra fosfaatgift is alleen toegestaan in de vorm van kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vaste mest van graasdieren.

Rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden
Op zand- en lössgronden mag een hogere stikstofgebruiksnorm worden toegepast, indien op deze gronden maïs gezaaid is of wordt op een afstand van maximaal 12 centimeter van de plekken waar met behulp van apparatuur meststoffen zijn gebruikt. De verhoging bedraagt 10 kg stikstof per hectare per jaar op noordelijke, westelijke en centrale zandgronden en 25 kg stikstof op zuidelijke zand- en lössgrond.

Combineren van maatregelen
De reeds bestaande stikstofdifferentiatie en de equivalente maatregel ‘gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm’ mogen niet gecombineerd worden met equivalente maatregel ‘rijenbemesting’. Ook mogen de stikstofdifferentiatie en de equivalente maatregel ‘gewasopbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm’ niet gecombineerd worden

Aanmelding equivalente maatregelen
Men kan zich jaarlijks voor 1 juni aanmelden bij RVO.nl. Aanmelding is dit jaar mogelijk vanaf 18 april. Deelnemende bedrijven zullen extra gemonitord worden (op basis van steekproeven). De hieraan verbonden kosten zullen gelijkelijk verdeeld worden over de deelnemende bedrijven. De bijdrage is vastgesteld op € 195 per jaar.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief