Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering fosfaatrechten in melkveehouderij

Maandag 06 juli 2015

Het kabinet heeft na overleg met de sector besloten fosfaatrechten te gaan invoeren in de melkveesector. Doel hiervan is te borgen dat de melkveehouderij binnen het sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat blijft, nodig om het nationale fosfaatproductieplafond te garanderen. Dit is een voorwaarde vanuit de EU voor het kunnen toepassen van derogatie. Een stelsel van fosfaatrechten is volgens de staatssecretaris van Economische Zaken complexer dan een stelsel van dierrechten, maar biedt wel de mogelijkheid melkveehouders te belonen voor inzet op fosfaatefficiëntie.


Samenloop met andere stelsels
Een stelsel van fosfaatrechten stuurt op de productie van fosfaat, terwijl het stelsel verantwoorde groei melkveehouderij en het nog in te voeren stelsel grondgebonden groei melkveehouderij sturen op een verantwoorde afzet van het fosfaatoverschot. Gezien de verschillende doelen zullen deze stelsels naast elkaar bestaan.


Reikwijdte
In het nieuwe stelsel zal voor elk bedrijf met melkvee de maximaal in een kalenderjaar te produceren hoeveelheid fosfaat worden vastgesteld in de vorm van fosfaatrechten. Er zullen rechten worden toegekend voor melk- en kalfkoeien en jongvee (diercategorieën 100, 101 en 102).


Peildatum en referentiejaar
Uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten is het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie. Wijzigingen die tussen 2014 en 2 juli 2015 hebben plaatsgevonden, die bij RVO.nl zijn geregistreerd en die van invloed zijn op het gemiddelde aantal stuks melkvee of op de forfaitaire fosfaatexcretie, kunnen meegenomen worden in de bepaling van de toe te kennen fosfaatrechten. Wijzigingen op of na 2 juli 2015 hebben geen invloed meer. Hiermee wordt voorkomen dat anticiperend gedrag wordt beloond, aldus de staatssecretaris.


Knelgevallenvoorziening
Er zal een knelgevallenvoorziening worden uitgewerkt om ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het referentiejaar en de peildatum 2 juli 2015.


Controle
Per kalenderjaar wordt op basis van het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee en het excretieforfait de forfaitaire fosfaatproductie berekend. Voor deze productie dient het bedrijf over fosfaatrechten te beschikken. Bij overschrijding volgt een sanctie, gericht op ontneming van het eventuele economische voordeel van de overtreding.


Verdienen van ontwikkelruimte
Melkveehouders kunnen ook kiezen voor een bedrijfsspecifieke verantwoording. Door het nemen van gerichte voermaatregelen kunnen ondernemers de gemiddelde fosfaatexcretie op hun bedrijf tot onder de wettelijke fosfaatexcretie brengen en zo ontwikkelruimte verdienen om binnen de op hun bedrijf rustende fosfaatrechten meer melkvee te houden en meer melk te produceren, zonder hiervoor extra fosfaatrechten te verwerven. Het gebruik van de Kringloopwijzer ligt hierbij het meest voor de hand.


Verhandelbaarheid
Om ontwikkeling van bedrijven mogelijk te maken, zal het verhandelen van fosfaatrechten mogelijk gemaakt worden. De fosfaatrechten zijn niet uitwisselbaar met de varkens- en pluimveerechten.


Afroming
In de wet zal de mogelijkheid worden opgenomen om de fosfaatrechten af te romen ter borging van het sectorplafond. De staatssecretaris onderzoekt nog mogelijkheden om bij afroming zodanig te differentiëren dat bedrijven naar rato van hun bijdrage aan overschrijding van het plafond bijdragen aan de afroming.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering fosfaatrechten in melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief