Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Donderdag 01 november 2018

Voor een goede bedrijfsvoering is het wenselijk dat houders van fokvarkens hun varkens individueel kunnen merken. Dit was echter niet mogelijk, omdat dierenwelzijnsregels slechts twee ingrepen toestonden in het kader van identificatie en registratie. Zeugen, gelten en beren die uiteindelijk naar de slacht worden gebracht, hebben op basis van de bestaande regelgeving al een tweetal merken. Ten eerste het verplichte I&R-merk en ten tweede het slachtmerk. Deze merken zijn echter voor de bedrijfsvoering niet goed bruikbaar (te klein en moeilijk afleesbaar).

Na overleg met de sector heeft de Minister van LNV besloten het toepassen van een gebruiksmerk toe te staan. Een dergelijk merk maakt individuele herkenning van de fokvarkens mogelijk en is ook geschikt als slachtmerk. Daardoor blijft het aantal ingrepen voor identificatie beperkt tot twee.

Het gebruiksmerk mag alleen toegepast worden bij fokvarkens en niet bij biggen die zijn bestemd voor het afmesten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief