Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Invoering UBO-register opnieuw uitgesteld

Woensdag 16 mei 2018

Op basis van eerdere Europese regelgeving (de vierde anti-witwasrichtlijn) had Nederland al uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register moeten instellen. Dat is echter nog niet gebeurd en de invoering daarvan is nu opnieuw uitgesteld.

Wat is een UBO-register?
UBO staat voor “ultimate beneficial owner”, naar het Nederlands vertaald “uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om 25% of meer van de aandelen of de stemrechten, dan wel om de feitelijke zeggenschap.

In het UBO-register worden van de juridische entiteiten - zoals B.V.’s, N.V.’s en stichtingen – de uiteindelijk belanghebbenden vastgelegd. Het doel van dit register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, door het transparant te maken welke natuurlijk persoon uiteindelijk aan de touwtjes trekt van de juridische entiteit. In Nederland gaat het UBO-register waarschijnlijk deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het UBO-register is nu dus weer uitgesteld. Dit uitstel hangt samen met de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Eerder leek invoering in de loop van dit jaar aannemelijk, maar nu blijkt dat het niet eerder dan in de loop van 2019 zal worden ingevoerd.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief