Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Is uw omzet niet meer dan € 20.000?

Woensdag 20 februari 2019

Per 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB).

Ongeacht de rechtsvorm kan van de OVOB gebruik worden gemaakt. De OVOB is een keuze. Ondernemers hebben een keuzemogelijkheid indien de omzet op jaarbasis niet meer dan € 20.000 bedraagt. Omzet is alle in Nederland belastbare omzet hieronder valt ook bepaalde vrijgestelde omzet, uitvoer en verlegde omzet.

Wanneer de ondernemer kiest voor de OVOB dan mag geen BTW meer in rekening worden gebracht aan de afnemers. De BTW die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht mag niet aftrek worden gebracht. De hoofdregel is dat de ondernemer is ontheven van het doen van BTW-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen. Dit houdt dus onder andere in geen BTW op de facturen.

De ontheffing geldt niet voor alle leveringen van goederen en diensten. Op deze specifieke regels wordt in dit artikel niet ingegaan. Onze adviseurs staan u graag te woord of deze regels in uw situatie gelden.

Indien de verwachting is dat de omzetgrens niet wordt overschreden, dan moet de keuze voor de OVOB worden doorgegeven aan de inspecteur. De keuze kan worden doorgegeven vanaf 1 juni 2019, maar moet uiterlijk voor 20 november 2019 bij de inspecteur zijn gemeld. Daarna moet telkens 4 weken voor aanvang van het aangiftetijdvak worden gemeld. Is men dus later dan 20 november 2019 dan is de OVOB bij kwartaalaangifte pas vanaf 1 april 2020 toepasbaar en gelden voor het eerste kwartaal de normale regels.

Wanneer wordt gekozen voor de OVOB dan gaat de ondernemer over van belaste prestaties naar vrijgestelde prestaties. Er volgt dan herziening van de BTW als de herzienings-BTW meer dan € 500 bedraagt.

De keuze geldt steeds voor minimaal drie jaar. Bij de OVOB blijft het mogelijk om jaaraangifte te doen.

Bij overschrijding van de omzetdrempel is vanaf dat moment de OVOB niet van toepassing op de levering van het goed of de dienst waardoor die overschrijding tot stand komt. Over deze levering van het goed of dienst is dus BTW verschuldigd. Uiteraard is op alle daaropvolgende leveringen van goederen en diensten de OVOB niet meer van toepassing. Na overschrijding van de omzetdrempel kan pas na drie jaar opnieuw gekozen worden voor de vrijstelling.

Wordt per 31 december 2019 gebruik gemaakt van de ontheffing administratieve verplichting dan wordt dit automatisch omgezet in OVOB. Deze ondernemers kunnen de OVOB opzeggen voor 1 januari 2023. Na ingang van de opzegging kan de ondernemer pas na drie jaar weer in aanmerking komen voor de OVOB.

De startende ondernemer kan de OVOB toepassen wanneer de ondernemer ten minste vier weken voor de start bij de Belastingdienst meldt dat zijn activiteit waarschijnlijk zal voldoen aan de voorwaarden die de OVOB stelt.

Denkt u in aanmerking te komen voor de OVOB en wilt u hier gebruik van maken, neem dan voor 20 november 2019 contact op met één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief