Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kruislings schenken, doen of niet?

Woensdag 20 maart 2019

Zoals u wellicht al eerder hebt vernomen bestaat er sinds enkele jaren een vrijstelling voor schenken van
€ 102.010, mits de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning dan wel aflossing van een bestaande eigenwoningschuld. Vroeger werd de eis gesteld dat de vrijstelling alleen van toepassing was als u de schenking deed aan uw eigen kind tussen 18 en 40 jaar.

Deze eis dat u de schenking moet doen aan uw kind is komen te vervallen. De leeftijdseis is wel gehandhaafd.

Stel dat u uw eigen kind reeds de schenking van € 100.000 in 2017 hebt gegeven met een beroep op de vrijstelling. Uw kind heeft een hypotheekschuld bij de bank van € 300.000 en u zou graag nogmaals een schenking doen van € 100.000, dan is deze schenking belast aangezien de vrijstelling slechts eenmalig toegepast kan worden.

Uw broer is even vermogend als u en hij heeft ook in 2017 gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstelling ten gunste van zijn kind. En ook hij zou nogmaals € 100.000 willen schenken. Dan zou u kunnen bedenken dat u niet aan uw kind schenkt, maar aan het kind van uw broer onder de voorwaarde dat uw broer aan uw kind schenkt. Dit is uit te leggen als een kruislingse schenking.
Op zichzelf niks mis mee zou je denken. Wettelijk gezien bestaat de mogelijkheid (zowel juridisch als fiscaal) om dit uit te voeren. Alleen is het de vraag of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat. In principe kan de fiscus er weinig tegen doen zou je denken. Je moet immers zelf weten of je een schenking doet aan iemand  anders dan je eigen kind. Alleen als de enige reden van deze kruislingse schenking het ontwijken van schenkbelasting is, dan zou een inspecteur de stelling kunnen innemen dat deze constructie geen doorgang vindt en dat de schenkingen (hoewel niet zo uitgevoerd, bedoeld en vastgelegd) moeten worden gezien als achtereenvolgens een schenking van u aan uw eigen kind en een schenking van uw broer aan zijn kind.

De vraag is echter of deze stellingname in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure stand zal houden. U dient er echter wel rekening mee te houden dat de fiscus hiertegen zal optreden.

Zoals bij iedere schenking raden we u aan om de afspraken goed vast te leggen om ongewenste effecten te voorkomen. Wat dient er met uw schenking te gebeuren in geval van echtscheiding en overlijden van de begiftigde? Wat dient er te gebeuren als de verbouwing onverhoopt geen doorgang vindt? Of wat als de fiscus de vrijstelling niet toekent? Dient de schenking dan bijvoorbeeld terugbetaald te worden? Zaken om goed vooraf over na te denken en te bespreken met uw belastingadviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief