Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Donderdag 12 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn:



  • Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden.

  • Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

  • De mededingingswet wordt aangepast, zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

  • De Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn.

  • De broeikasemissies uit de landbouw moeten afnemen, waarbij technische maatregelen de voorkeur krijgen boven volumebeperkende maatregelen.

  • Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw zal worden geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, verder onderzoek naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie mestopslagen. In de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het landgebruik kunnen extensiveren, waarvoor zij gecompenseerd worden.

  • Het kabinet zet in op een hervorming en vereenvoudiging van het GLB na 2020.

  • Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het beperken van vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer, wat Europees geregeld zal moeten worden.

  • Het aantal stalbranden moet worden verminderd door afspraken te maken over de bestrijding van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring.

  • Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 worden gehaald.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief