Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Donderdag 12 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn:  • Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden.

  • Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

  • De mededingingswet wordt aangepast, zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

  • De Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn.

  • De broeikasemissies uit de landbouw moeten afnemen, waarbij technische maatregelen de voorkeur krijgen boven volumebeperkende maatregelen.

  • Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw zal worden geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, verder onderzoek naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie mestopslagen. In de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het landgebruik kunnen extensiveren, waarvoor zij gecompenseerd worden.

  • Het kabinet zet in op een hervorming en vereenvoudiging van het GLB na 2020.

  • Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het beperken van vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer, wat Europees geregeld zal moeten worden.

  • Het aantal stalbranden moet worden verminderd door afspraken te maken over de bestrijding van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring.

  • Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 worden gehaald.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief