Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Donderdag 12 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn:  • Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden.

  • Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

  • De mededingingswet wordt aangepast, zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

  • De Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn.

  • De broeikasemissies uit de landbouw moeten afnemen, waarbij technische maatregelen de voorkeur krijgen boven volumebeperkende maatregelen.

  • Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw zal worden geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, verder onderzoek naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie mestopslagen. In de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het landgebruik kunnen extensiveren, waarvoor zij gecompenseerd worden.

  • Het kabinet zet in op een hervorming en vereenvoudiging van het GLB na 2020.

  • Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het beperken van vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer, wat Europees geregeld zal moeten worden.

  • Het aantal stalbranden moet worden verminderd door afspraken te maken over de bestrijding van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring.

  • Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 worden gehaald.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief