Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landelijke handhaving PAS

Donderdag 15 februari 2018

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht en handhaving op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegedeeld. Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, of een nieuw bedrijf willen starten. Met een vergunning hebben ondernemers twee jaar de tijd na het onherroepelijk worden van de vergunning, een nieuw bedrijf of uitbreiding te realiseren.


Binnen 2 jaar uitvoeren
Om economische ontwikkelingen mogelijk te maken en op termijn instandhoudingsdoelstellingen te realiseren van de voor stikstof gevoelige habitattypen en (leefgebieden van) soorten voor de Natura 2000-gebieden die zijn opgenomen in dit programma, is in juli 2015 het PAS in werking getreden. Ondernemers kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelingsruimte, waar nodig een vergunning tot uitbreiding aanvragen. Nadat de vergunning onherroepelijk is, hebben ondernemers twee jaar de tijd om het bedrijf te starten of de bedrijfsuitbreiding te realiseren. Want langdurig ontwikkelingsruimte claimen en deze niet gebruiken, benadeelt andere ontwikkelingen waarvoor geen ontwikkelingsruimte meer over is.


Landelijke aanpak
Om ervoor te zorgen dat de aanpak landelijk op dezelfde manier verloopt en wordt uitgevoerd, zijn er door de provinciale bestuurders afspraken  gemaakt. Deze zijn vastgelegd in handreikingen met definities en randvoorwaarden. De focus is begin 2018 gericht op vergunningen die in de eerste negen maanden van het PAS verleend zijn. De verwachting is dat door de combinatie van toezicht houden en het actief intrekken of wijzigen van  vergunningen, het mogelijk is om op sommige locaties de schaarse ontwikkelingsruimte weer beschikbaar te maken.


Intrekken vergunningen
Door het actief intrekken van niet-tijdig benutte ontwikkelingsruimte willen de provincies ook het signaal afgegeven dat het geen zin heeft om op voorhand ‘voor de zekerheid’ ontwikke­lings­ruimte te claimen. Provincies willen alle bedrijven de kans bieden om uit te breiden. Daarvoor acht men het nodig om handhavend op te treden richting bedrijven die ontwikkelingsruimte hebben aangevraagd en toebedeeld gekregen, maar die ruimte niet benutten.


Voorkomen intrekking
Wanneer de realisatietermijn dreigt te worden overschreden, is het raadzaam goed bij te houden welke stappen zijn ondernomen voor de realisatie. Lange procedures of bijzondere omstandigheden kunnen een goede reden zijn waarom de termijn van twee jaar overschreden wordt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landelijke handhaving PAS

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief