Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

Donderdag 17 augustus 2017

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje. • Een vanggewas moet bestaan uit een mengsel van minimaal 2 toegestane soorten, Er is geen voorwaarde gesteld aan de verhouding tussen de soorten.

 • Inzaaien moet aansluitend gebeuren na het oogsten van de hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 30 september. Bij inzaai op of voor 15 juli start de 10 weken termijn altijd op 15 juli.

 • De inzaaidatum moet uiterlijk op de dag van inzaai worden doorgegeven als deze afwijkt van de datum die is opgegeven met de Gecombineerde opgave.

 • Het vanggewas moet minimaal 10 weken op het land staan.

 • Tijdens de 10-weken periode mogen geen activiteiten verricht worden die het gewas en de doelstelling ervan (stikstof opvangen) kunnen beschadigen. O.a. begrazen, maaien/klepelen is niet toegestaan.

 • De 10-weken termijn geldt niet voor vanggewas na vlas of hennep.

 • Meststoffengebruik mag.

 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddel mag niet t/m 31 december. Bij inzaai van een ander gewas na het vanggewas in hetzelfde kalenderjaar mag het gebruik gewasbeschermingsmiddel wel nádat het vanggewas is ondergewerkt. De middelen moeten nodig zijn voor het goed kunnen telen van de op het vanggewas volgende wintergewas.
  Bij vanggewassen na vlas of hennep is gewasbeschermingsmiddel wel toegestaan.

 • Vanggewassen na maïs op zand-en lössgronden tellen niet mee.

 • U gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad of u zorgt voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem met het vanggewas.

 • U bewaart aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in uw administratie.Voor andere vormen van invulling van het ecologisch aandachtsgebied gelden afwijkende voorwaarden.


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief