Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Logboek diergeneesmiddelen bijhouden

Woensdag 03 augustus 2016

Degene die bedrijfsmatig dieren houdt, is op grond van de diergeneesmiddelenwet verplicht een logboek bij te houden van de ontvangst en van de toepassing of vervoedering van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders. Hoe men het logboek bijhoudt is in feite vormvrij. Indien men zich houdt niet aan deze verplichting, kan dit leiden tot een strafrechtelijke sanctie en het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag of andere GLB-subsidies.


Een pluimveehouder kreeg een korting van 5% opgelegd, omdat bij een bedrijfscontrole was gebleken dat hij de daadwerkelijke toepassingen van diergeneesmiddelen niet had genoteerd in het logboek en hij zich niet had gehouden aan de wachttermijnen. In eerdere instantie had hij hiervoor al een boete ontvangen van de economische politierechter.


In de beroepszaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven betwistte de pluimveehouder dat hij geen registratie had bijgehouden. Hij stelde dat dierenartsen in geval van gezondheidsklachten het alleenrecht hebben een diagnose te stellen en geneesmiddelen voor te schrijven. Daarna voerde hij slechts de instructies van de dierenarts uit. Het logboek van de dierenarts was daarom tevens zijn logboek.


Het college was het niet eens met de pluimveehouder. Deze had ook de data in het logboek moeten bijhouden dat hij de behandelingen zelf had uitgevoerd. Dat hij slechts de instructie van de dierenarts uitvoerde deed daaraan niet af. Vermelding van uitgevoerde handelingen op het VKI-formulier volstonden evenmin, reeds omdat dit formulier pas (veel) later wordt opgemaakt dan de uitvoering van de behandeling.


Bij de ontvangst van diergeneesmiddelen via de dierenarts krijgt men een logboekformulier. Ditzelfde geldt als de dierenarts diergeneesmiddelen toedient op uw bedrijf. Het is zaak deze formulier zorgvuldig te bewaren en deze aan te vullen met aantekeningen zodra u zelf diergeneesmiddelen toepast. De zogenaamde vrije diergeneesmiddelen, d.w.z. diergeneesmiddelen die zonder recept/diagnose van de dierenarts verkrijgbaar zijn, hoeven niet te worden opgenomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Logboek diergeneesmiddelen bijhouden

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief