Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers wordt makkelijker en goedkoper

Dinsdag 15 januari 2019

“Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers wordt makkelijker en goedkoper”, was de titel van het bericht dat eind december vorig jaar door de overheid is gepubliceerd.

Aanleiding is dat kleine werkgevers moeite hebben om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er overheidsmaatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.

Minister Koolmees heeft hierover samen met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt. De beoogde maatregelen zijn als volgt:

  1. Er komt per 1 januari 2020 een ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’. Dit nieuwe verzekeringsproduct gaat niet alleen dekking bieden tegen het financiële risico van ziekteverzuim, maar ook voorzien in hulp aan de werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Volgt de werkgever de adviezen van de verzekeraar op, dan komt een eventuele loonsanctie niet voor zijn rekening (maar voor die van de verzekeraar).
  2. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van zullen gaan profiteren.
  3. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in.
  4. De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV.
  5. Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
  6. Er komt ruimte voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Bovenstaande maatregelen zullen komend jaar nader worden uitgewerkt. En wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief