Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maak planning fosfaatrechten

Donderdag 16 augustus 2018

Voor houders van melkvee (dercategorieën 100, 101 en 102) is het verstandig tijdig te bekijken of de (verwachte) gemiddelde veebezetting over dit jaar past binnen de toegekende fosfaatrechten. Bij de berekening van de fosfaatproductie zal gerekend moeten worden met de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het is om de veebezetting bij te sturen.

Tot het melkvee behoort in principe ook vrouwelijk jongvee van vleesvee, dat bestemd is voor het krijgen van een kalf.

Wanneer na afloop van het jaar blijkt dat de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee hoger is dan het aantal fosfaatrechten, is er sprake van een economisch delict. Dat houdt in dat het economisch voordeel dat behaald is met de overproductie wordt weggenomen. Daarbovenop komt nog een boete.

Indien men naast melkvee over andere runderen beschikt die niet onder het stelsel van fosfaatrechten vallen, zal dit duidelijk moeten blijken uit de administratie.

Het aan- of verkopen óf het leasen of verleasen van fosfaatrechten kan een mogelijkheid zijn om het aantal beschikbare fosfaatrechten in evenwicht te brengen met de omvang van de veestapel. Echter volgens de huidige wetgeving vindt bij elke transactie een afroming met 10% plaats. In juli is een Kamermotie aangenomen die de Minister van LNV vraagt om het mogelijk te maken dat jaarlijks 10% van de fosfaatrechten verhuurd kan worden zonder afroming. De Minister stond hier positief tegenover, maar heeft hieraan nog geen uitvoering gegeven.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maak planning fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief