Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Meer duidelijkheid over extra grond melkveewet

Donderdag 19 november 2015

Per 1 januari 2015 is de Wet verantwoorde groei melkveehouderij in werking getreden. Deze wet bepaalt dat het melkveefosfaatoverschot (fosfaatproductie minus fosfaatruimte minus melkveefosfaatreferentie) geheel verwerkt moet worden.


AMvB/Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij
In maart 2015 is de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij gepubliceerd waarin bepaald wordt dat een gedeelte van de groei in fosfaatproductie ingevuld moet worden met extra grond. In september 2015 is deze AMvB omgezet in een wetsvoorstel met een gelijke inhoud. Of het wetsvoorstel of de AMvB zal per 1 januari 2016 in werking treden. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 13 november 2015 een brief naar de Tweede Kamer gezonden waarin de rekenmethode voor de AMvB en het wetsvoorstel wordt beschreven, toegelicht met een aantal rekenvoorbeelden.


Rekenmethode
In de berekening zijn steeds drie jaren van belang:  • Het jaar waarvoor de berekening wordt gemaakt (jaar t). Voor het eerst zal de berekening voor het jaar 2016 moeten worden gemaakt.

  • Het voorgaande jaar (jaar t-1) voor de bepaling van het maximaal te verwerken deel van de groei van de fosfaatproductie. Dit te verwerken deel is afhankelijk van het fosfaatoverschot per hectare. Voor het jaar 2016 is dus het fosfaatoverschot per hectare in 2015 van belang.

  • Het jaar 2014 voor het berekenen van de groei van de fosfaatproductie in het jaar t ten opzichte van het basisjaar.De berekening van de fosfaatproductie, de fosfaatruimte en het melkveefosfaatoverschot vindt voor alle drie genoemde jaren plaats op basis van de excretieforfaits en gebruiksnormen zoals deze gelden in het jaar waarvoor de berekening wordt gemaakt (jaar t). Deze werkwijze brengt met zich mee dat wijzigingen in wettelijke gebruiksnormen en excretieforfaits geen effecten hebben op bedrijven in het kader van de AMvB/Wet grondgebonden groei melkveehouderij: ter bepaling van de groei ten opzichte van 2014 worden zo alleen veranderingen van fosfaatproductie en fosfaatruimte op bedrijven meegenomen die samenhangen met managementbeslissingen.


Opmerkingen  • Voor de berekening van de fosfaatproductie mag volgens de staatssecretaris gebruik gemaakt worden van de BEX-methode in plaats van de geldende excretieforfaits. Meest voordelig is om voor het jaar t en het jaar t-1 gebruik te maken van BEX (uitgaande van een BEX-voordeel) en voor het jaar 2014 de excretieforfaits te gebruiken. Niet duidelijk is of dit is toegestaan.

  • Grenspercelen in België of Duitsland tellen niet mee voor de fosfaatruimte.

  • De fosfaatruimte op een bedrijf kan wijzigen door: verwerving/afstoting van grond, omzetten van bouwland in grasland of omgekeerd, verandering van de fosfaattoestand van percelen of wijzigingen in het beheersregime met betrekking tot de fosfaatgift van natuurterrein.

  • Als de benodigde extra fosfaatruimte niet zal worden verworven, zal de melkveefosfaatproductie moeten worden verminderd (minder dieren of lagere fosfaatproductie per dier).

  • Ingeval van overtreding van de AMvB wordt een boete van € 11 per kg fosfaat opgelegd (art. 51 en 58a Meststoffenwet). Ook is de Wet Economische Delicten van toepassing.

  • Ook het stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij kent een aantal activiteiten die gelijk gesteld zijn aan mestverwerking conform aan het stelsel van verplichte mestverwerking (o.a. mest van biologische bedrijven die afgevoerd wordt naar biologische plantaardige bedrijven, strorijke mest, regionale mestafzet en mestafzet op grenspercelen in België en Duitsland).


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Meer duidelijkheid over extra grond melkveewet

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief