Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melkveefosfaatreferentie niet zorgvuldig vastgesteld

Woensdag 15 juni 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 15 juni 2016 twee uitspraken gedaan in een beroepsprocedure die door 32 melkveehouders was aangespannen met betrekking tot de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie (MVFR) in het kader van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Wvgm). Het ging daarbij met name om melkveehouders die in 2013 door bepaalde omstandigheden tijdelijk minder melkvee hadden of die bezig waren met een uitbreiding van het bedrijf.


Niet in geschil was dat met de Wvgm een stelsel van maatregelen is ingevoerd dat gericht is op de regulering van de eigendom van melkveehouders en dat dit stelsel een inbreuk vormt op het recht op ongestoord gebruik van eigendom. Het College overwoog deze maatregelen in hun algemeenheid niet disproportioneel zijn.


Maar volgens het College kunnen de maatregelen in de gevallen van de betreffende melkveehouders wel een individuele en buitensporige last zijn. Anders dan de staatssecretaris betoogde, biedt de Meststoffenwet wel de mogelijkheid voor een individuele belangenafweging. In het besluit tot vaststelling van de melkveefosfaatreferentie had de staatssecretaris daarom wel in moeten gaan op de individuele omstandigheden van de melkveehouders en hiermee rekening moeten houden bij de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie. Het beroep van de melkveehouders werd gegrond verklaard. De staatssecretaris diende in de individuele zaken een nieuw besluit te nemen.


Deze uitspraken bieden geen soelaas meer voor melkveehouders waarbij de melkveefosfaatreferentie reeds definitief vaststaat. Wellicht bieden ze wel mogelijkheden bij de nog vast te stellen fosfaatrechten voor melkvee.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melkveefosfaatreferentie niet zorgvuldig vastgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief