Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijk toch recht op een zwangerschapsuitkering!?

Dinsdag 16 januari 2018

Bent u in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen en werkte u destijds als zelfstandige? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een compensatie.

Op 27 oktober 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist dat vrouwelijke zelfstandigen die in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen zijn alsnog in aanmerking dienen te komen voor een zwangerschapsuitkering.

De gehele procedure is gestart door drie vrouwelijke zelfstandigen die in 2005 zijn bevallen en destijds geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering hebben ontvangen. In de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 bestond hiervoor immers geen wettelijke regeling. In eerste instantie hebben deze vrouwen tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de afschaffing van deze uitkering voor zelfstandigen. Dit zonder succes. Na dit verlies hebben zij een klacht ingediend bij het Comité dat toeziet op de uitvoering van het VN-vrouwenverdrag. Op basis van dit verdrag hebben vrouwen immers recht op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen. Dat Comité stelde de procederende vrouwen in 2014 in het gelijk en oordeelde dat er een passende schadevergoeding moest komen. De minister wilde hier destijds niet aan meewerken en ook een alsnog ingediend verzoek voor een uitkering bij het UWV werd afgewezen. Na succes van de procederende vrouwen bij de rechtbank Midden-Nederland, heeft de CRvB op 27 oktober 2017 een tussenuitspraak gedaan. Daarbij is het UWV in de gelegenheid gesteld om een passende compensatie voor te stellen, voordat een definitieve uitspraak zou worden gedaan. Als reactie hierop heeft de voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Asscher op 17 oktober 2017 in een brief aan de Tweede Kamer een compensatieregeling voorgesteld. De hoogte van deze compensatie zal naar verwachting ongeveer € 5.600 gaan bedragen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de compensatie aan te vragen. De CRvB dient immers eerst een definitieve uitspraak te doen waarna de regeling gepubliceerd wordt in de Staatscourant. De uitspraak van de CRvB wordt in het eerste kwartaal van 2018 verwacht. De compensatie dient binnen 3 maanden na publicatie van de uitspraak in de Staatscourant te worden aangevraagd.

Verwacht u in aanmerking te komen voor deze compensatie en bent u nog niet door ons benaderd? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ook voor vragen kunt u uiteraard terecht bij één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief