Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Na Tweede Kamer ook Eerste Kamer kritisch over taakherschikking

Dinsdag 16 oktober 2018

In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer vragen aan minister Bruno Bruins (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesteld over het experiment taakherschikking. Dit naar aanleiding van zijn Algemene Maatregel van Bestuur van vlak voor het zomerreces.

Welke dringende redenen? Groen Links heeft, mede namens de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en 50PLUS, de minister gevraagd hoe het experiment zich verhoudt tot het nadere onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg. Ook willen de partijen weten welke dringende reden de minister heeft om nu al tot het experiment te besluiten, nog voor het capaciteitsonderzoek is afgerond.

In samenhang behandelen Verder vragen de partijen zich af of het experiment te rijmen is met Bruins toezegging aan de Tweede Kamer om samen met de minister van Onderwijs, Cultuur enWetenschap scenario's te ontwikkelen om de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland te verbeteren: “In welke mate staat het experiment het ontwikkelen van scenario's voor de tandheelkundige zorg in de weg c.q. sluit het potentiële andere oplossingen uit?” De partijen pleiten er bij de minister voor om beide documenten in samenhang te behandelen en samen met het werkveld tot breed gedragen keuzes te komen.

Hoe kwaliteit gegarandeerd? Ten slotte zijn de partijen benieuwd hoe de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft en wat de consequenties van deze taakherschikking zijn voor de opleidingscapaciteit van tandartsen. De Eerste Kamer verwacht uiterlijk 26 oktober een antwoord van de minister.

Boodschap is aangekomen Voor de KNMT bevestigt de kritische inbreng van de Eerste Kamer dat haar boodschap in politiek Den Haag is aangekomen. Die boodschap werd op maandag 17 september door KNMT-voorzitter Wolter Brands nog eens benadrukt in een brief waarin hij de bezwaren tegen taakherschikking nog eens onder de aandacht van de verschillende politieke partijen bracht, met het dringende verzoek de plannen van de minister kritisch te bezien.

Tegen taakherschikking, voor teamwork Tegelijk met de brief ontvingen de partijen het boekje Mondzorg=Teamwork. Dat bevatte onder meer een collage van de vele actiefoto’s waarmee tandartspraktijken lieten weten tegen taakherschikking en vóór teamwork te zijn.

Bron: ANT KNMT NVM-mondhygiënisten Rijksoverheid.nl

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief