Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuw besluit Staatssecretaris van 23 november 2018 fiscale behandeling agrarische punten

Dinsdag 18 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid op het terrein van de fiscale behandeling van ondernemers in de agrarische sector geactualiseerd en samengevoegd. Het nieuwe besluit van 23 november 2018, nr. 2018-115091 vervangt het besluit van 13 oktober 2010, nr. DGB2010/1981M, het besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M en het besluit van 28 januari 2011, nr. LKB2011/25.

Er zijn veranderingen doorgevoerd in onder andere de fiscale behandeling van pachtersvoordelen, de doorschuivingsfaciliteit en de grond onder zonnepanelen. Daarnaast zijn betalingsrechten als nieuw onderdeel opgenomen.

Pachtersvoordelen
In het besluit van 13 oktober 2010 was een goedkeuring opgenomen die in het geval van een eerste pachtersvoordeel het moment van heffing uitstelde. Bij het tweede pachtersvoordeel was het mogelijk dat de belastingclaim bij de voormalige pachter, na ommekomst van vijf jaren kwam te vervallen. Met het vervallen van dat besluit zijn ook die goedkeuringen komen te vervallen.

De belastingplichtige/pachter die het juridisch eigendom van grond met pachtersvoordeel uiterlijk op 30 juni 2019 in zijn bezit heeft, kan nog gebruikmaken van de goedkeuringen van onderdeel 2 uit het vervallen besluit van 13 oktober 2010. De voorwaarden bij deze goedkeuring uit dit vervallen besluit blijven daarbij onverkort van toepassing.

Beperking doorschuiving: geen keus meer om bijvoorbeeld de rechten door te schuiven en rest niet
De letterlijke tekst van het vervallen landbouwbesluit van 13 oktober 2010 stond een zogenoemde ‘à la carte’ doorschuiving toe. Daarmee wordt bedoeld dat de overdrager per bestanddeel zelf kon kiezen om per overgedragen vermogensbestanddeel door te schuiven dan wel om over de daarin begrepen stille reserves (geheel of gedeeltelijk) af te rekenen. Een doorschuiving à la carte is tijdens de parlementaire behandeling van artikel 3.63 Wet IB 2001, uitdrukkelijk afgewezen. Om die reden staat de nieuwe tekst een ‘à la carte’ doorschuiving niet meer toe. Als activiteiten worden beëindigd die een zekere zelfstandigheid hebben of die voor een overnemer een zelfstandige onderneming zouden kunnen vormen, kan die beëindiging als een (gedeeltelijke) staking van een onderneming worden beschouwd. Voor zover daarbij vermogensbestanddelen worden overgedragen aan een overnemer die voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.63 Wet IB 2001 voor een geruisloze doorschuiving en daarvan gebruik wenst te maken, zal voor het geheel voor toepassing van die faciliteit moeten worden gekozen. In het geval geen gebruik wordt gemaakt van artikel 3.63 Wet IB 2001 geldt dit voor alle over te dragen vermogensbestanddelen.

Betalingsrechten
In het nieuwe besluit is een onderdeel over betalingsrechten opgenomen. Een betalingsrecht is een vordering en géén bedrijfsmiddel in de zin van de Wet IB 2001. De rechten zijn door de gerechtigden bij invoering ‘om niet’ verkregen. De boekwaarde is nihil. Bij verwerving van betalingsrechten tegen een koopsom wordt het recht tegen de kostprijs geactiveerd. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden is afboeking naar lagere bedrijfswaarde mogelijk. Een ontvangen bedrag op grond van de betalingsrechten geeft echter geen aanleiding tot afboeking van de kostprijs. Voorts kan op een betalingsrecht niet worden afgeschreven, omdat het geen bedrijfsmiddel is.

Ondergrond zonnepanelen
De staatssecretaris keurt goed dat in die gevallen waarin ondergrond wordt onttrokken aan een onderneming en wordt aangewend voor de exploitatie van een windturbine of zonnepanelen in een andere onderneming van dezelfde belastingplichtige en hierdoor sfeerovergang plaatsvindt, de grond als niet onttrokken wordt aangemerkt. Dat betekent dat de grond tot de oorspronkelijke onderneming blijft behoren, maar dat de landbouwvrijstelling daarop geen toepassing meer vindt. Het constateren van een afrekenmoment wordt in deze gevallen voorkomen.

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief