Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Donderdag 05 oktober 2017

Percelen met een bepaald natuurbeheertype (bijv. kruiden- en faunarijk grasland of vochtig hooiland) werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden. Enkele maanden geleden heeft de rechter echter geoordeeld dat het natuurbeheertype een ongeschikt criterium vormt voor de bepaling of deze percelen subsidiabel zijn.

Nieuwe werkwijze
RVO.nl gaat daarom een nieuwe werkwijze toepassen. Alle percelen die op basis van het natuurbeheertype waren uitgesloten, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van lucht- en satellietfoto’s. Eventuele aanpassingen zullen voor de openstelling van de Gecombineerde opgave 2018 worden doorgevoerd in het perceelsregister.


Aanvraagjaren 2015 en 2016
Wanneer men nog bezwaar of beroep heeft lopen tegen afwijzing van percelen op grond van het natuurbeheertype, wordt het bezwaar of beroep afgehandeld op basis van de nieuwe werkwijze. Is de afwijzing inmiddels definitief, dan biedt de nieuwe werkwijze geen soelaas meer.

Aanvraagjaar 2017
De nieuwe werkwijze geldt ook voor aanvragen die met de Gecombineerde opgave 2017 zijn gedaan. Het gaat daarbij om de percelen die voor de uitbetaling zijn opgegeven. Het is echter niet mogelijk om alsnog uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen op percelen die volgens het ‘oude criterium’ niet subsidiabel waren, maar dit volgens het ‘nieuwe criterium’ wel zijn.

Nationale reserve
In 2018 kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve worden aangevraagd voor landbouwgronden die in 2015 ten onrechte uitgesloten waren op basis van het natuurbeheertype. De waarde van een betalingsrecht uit deze reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland.

Opmerking redactie
Heeft u een perceel dat was uitgesloten, maar volgens u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan is het raadzaam gegevens (bijv. foto’s) te verzamelen (zo mogelijk nu nog), waaruit blijkt dat er sprake is van subsidiabele landbouwgrond. Het is niet alleen van belang om aan te tonen dat er landbouwactiviteiten plaatsvinden, maar vooral ook dat graslandpercelen hoofdzakelijk bestaan uit grassen (en geen pitrus, biezen, riet e.d.).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief