Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe informatieplicht voor ondernemers uit de Wet milieubeheer

Donderdag 15 november 2018

Grotere bedrijven en instellingen (met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas) zijn volgens de Wet milieubeheer op dit moment al verplicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen, als deze een terugverdientijd van minder dan 5 jaar hebben. Omdat de resultaten achterblijven, heeft de overheid een nieuwe maatregel getroffen: de informatieplicht energiebesparing die in 2019 ingaat.

Een en ander is een gevolg van Europese regelgeving die lidstaten verplicht tot beleid gericht op energiebesparing. Bij achterblijvende resultaten riskeert een land een boete. Om die reden is eerder al de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen opgenomen, maar uit onderzoek is gebleken dat bij ondernemers weinig kennis bestaat over de regelgeving. Bovendien is handhaving lastig, want arbeidsintensief en dus duur. Daardoor dreigt Nederland achterop te raken bij de EU-doelstellingen voor energie-efficiëntie.

Om die reden wordt de informatieplicht energiebesparing ingevoerd en op 1 juli 2019 moet de eerste rapportage binnen zijn. Via RVO komt begin volgend jaar een online rapportagesysteem (eLoket) waarmee aan de informatieplicht kan worden voldaan. De rapportage wordt vervolgens beoordeeld door de bevoegde instantie.

Bij de rapportage kan aangesloten worden bij de per sector opgestelde lijsten van mogelijke maatregelen, de zogenoemde “erkende maatregelen” (zoals ledverlichting, maar ook warmtepompen, slimme lichtregelingen en energiemonitoring), welke dus moeten worden uitgevoerd als ze terug te verdienen zijn binnen 5 jaar. Deze checklist zal bij handhaving ook door de bevoegde instantie worden gehanteerd bij een bedrijfsbezoek.

Tegen overtredingen van deze verplichtingen kan strafrechtelijk worden opgetreden als economisch delict. Bij de verplichte rapportage over energiebesparing bestaat wel ruimte voor maatwerk. Als een bedrijf of instelling bijvoorbeeld om financiële redenen niet in staat is om de verplichte maatregelen uit te voeren, dan is het mogelijk overleg te voeren met de bevoegde instantie.

Gelet op de al bestaande regeldruk zullen bedrijven en instellingen (begrijpelijkerwijs) niet blij zijn met de periodiek terugkerende informatieplicht die komt naast de al bestaande verplichtingen. Daar staat wel tegenover dat ook voordelen te behalen zijn zoals het verlagen van de energiekosten waarmee het bedrijf toekomstbestendig gemaakt kan worden. Door bij deze investeringen gebruik van de Energie Investeringsaftrek kan het investeringsbedrag bovendien verlaagd worden. Deze fiscale aftrek is namelijk van toepassing op de maatregelen op de erkende maatregelenlijsten. Wij ondersteunen u graag daarbij!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief