Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe informatieplicht voor ondernemers uit de Wet milieubeheer

Donderdag 15 november 2018

Grotere bedrijven en instellingen (met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas) zijn volgens de Wet milieubeheer op dit moment al verplicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen, als deze een terugverdientijd van minder dan 5 jaar hebben. Omdat de resultaten achterblijven, heeft de overheid een nieuwe maatregel getroffen: de informatieplicht energiebesparing die in 2019 ingaat.

Een en ander is een gevolg van Europese regelgeving die lidstaten verplicht tot beleid gericht op energiebesparing. Bij achterblijvende resultaten riskeert een land een boete. Om die reden is eerder al de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen opgenomen, maar uit onderzoek is gebleken dat bij ondernemers weinig kennis bestaat over de regelgeving. Bovendien is handhaving lastig, want arbeidsintensief en dus duur. Daardoor dreigt Nederland achterop te raken bij de EU-doelstellingen voor energie-efficiëntie.

Om die reden wordt de informatieplicht energiebesparing ingevoerd en op 1 juli 2019 moet de eerste rapportage binnen zijn. Via RVO komt begin volgend jaar een online rapportagesysteem (eLoket) waarmee aan de informatieplicht kan worden voldaan. De rapportage wordt vervolgens beoordeeld door de bevoegde instantie.

Bij de rapportage kan aangesloten worden bij de per sector opgestelde lijsten van mogelijke maatregelen, de zogenoemde “erkende maatregelen” (zoals ledverlichting, maar ook warmtepompen, slimme lichtregelingen en energiemonitoring), welke dus moeten worden uitgevoerd als ze terug te verdienen zijn binnen 5 jaar. Deze checklist zal bij handhaving ook door de bevoegde instantie worden gehanteerd bij een bedrijfsbezoek.

Tegen overtredingen van deze verplichtingen kan strafrechtelijk worden opgetreden als economisch delict. Bij de verplichte rapportage over energiebesparing bestaat wel ruimte voor maatwerk. Als een bedrijf of instelling bijvoorbeeld om financiële redenen niet in staat is om de verplichte maatregelen uit te voeren, dan is het mogelijk overleg te voeren met de bevoegde instantie.

Gelet op de al bestaande regeldruk zullen bedrijven en instellingen (begrijpelijkerwijs) niet blij zijn met de periodiek terugkerende informatieplicht die komt naast de al bestaande verplichtingen. Daar staat wel tegenover dat ook voordelen te behalen zijn zoals het verlagen van de energiekosten waarmee het bedrijf toekomstbestendig gemaakt kan worden. Door bij deze investeringen gebruik van de Energie Investeringsaftrek kan het investeringsbedrag bovendien verlaagd worden. Deze fiscale aftrek is namelijk van toepassing op de maatregelen op de erkende maatregelenlijsten. Wij ondersteunen u graag daarbij!

< Terug

Meest recente berichten

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Woensdag 05 december 2018 (Agrarisch)
Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter na... Lees verder >

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Dinsdag 04 december 2018 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkal... Lees verder >

OOvB inspiratiesessie voor horecaondernemers

Dinsdag 04 december 2018 (OOvB Nieuws)

De OOvB inspiratieavond voor horecaondernemers in Hotel van der Valk te Cuijk heeft gisteren met succes plaatsgevonden. De opkomst was prachtig! Veel geïnteresseerde horecamensen zijn op onze uitnodi... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Donderdag 29 november 2018 (Agrarisch)
De Minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.Proces van handhavingOndernemers mogen niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustend... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief