Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe wetgeving inzake faillissementsfraude

Dinsdag 16 mei 2017

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet versterking curator” in werking. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving krijgt de curator er een vaste taak bij: Hij wordt wettelijk verplicht om in faillissementen te bezien of sprake is van eventuele onregelmatigheden. In voorkomende gevallen moet de curator de rechter-commissaris informeren en zonodig een melding of aangifte doen bij de bevoegde instanties.

De Wet versterking curator is onderdeel van een groter wetgevingsprogramma voor de herijking van het faillissementsrecht. Daarmee wordt beoogd faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden.

In de praktijk was onderzoek naar onregelmatigheden al onderdeel van het faillissement, maar nu wordt de curator daartoe wettelijk verplicht. Om zijn nieuwe vaste taak goed te kunnen uitoefenen versterkt de wet de informatiepositie van de curator. Zo moet de gefailleerde niet alleen op verzoek van de curator inlichtingen verstrekken (dat was reeds wettelijk geregeld), maar ook op eigen initiatief informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn. Verder moet de curator worden geïnformeerd over het bestaan van eventuele buitenlandse activa, zoals vastgoed en banktegoeden en alle medewerking moet worden verleend om de curator daarover de beschikking te geven.

Ook wij als accountants- en advieskantoor kunnen met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. Iedereen die (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) administratie van de gefailleerde onder zich heeft is namelijk verplicht deze ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen. Verder is nieuw dat ook oud-bestuurders, althans degenen die drie jaar voorafgaand aan het faillissement het beleid van de onderneming (mede) hebben bepaald, verplicht zijn om informatie te verschaffen en medewerking te verlenen.

Wordt niet voldaan aan de inlichtingenplichten dan is dat strafbaar. Onder omstandigheden kan een gevangenisstraf van een jaar of een goedboete worden opgelegd. Als een gefailleerde en/of een bestuurder de administratie niet afgeeft, dan kan zelf een gevangenisstraf van vier jaar worden opgelegd.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief