Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

Woensdag 26 oktober 2016

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equivalente maatregelen in de akkerbouw. Equivalente maatregelen zijn maatregelen die landbouwers in hun bedrijfsvoering kunnen nemen om gelijke of betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de bedrijfsvoering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm mogen worden gehanteerd (zie ook artikel ‘Verhoging gebruiksnormen bij equivalente maatregelen’ d.d. 31 maart 2016).

Nederland heeft het voorstel op 9 juli 2016 naar de Europese Commissie gestuurd. Deze commissie heeft een zogenaamde uitvoerig gemotiveerde mening gegeven vanwege zorg over de gevolgen voor de waterkwaliteit en strijdigheid met de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. In die situatie is de lidstaat verplicht de goedkeuring van het ontwerp van de technische maatregel met zes maanden uit te stellen. Dat betekent dat de conceptwijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter invoering van de equivalente maatregelen niet voor 9 januari 2017 mogen worden vastgesteld.

De staatssecretaris zegt dat hij zich er voor in zal zetten om de zorg en het bezwaar van de Europese Commissie weg te nemen. Hiervoor vindt nog overleg plaats met de commissie.

De regelgeving kan dus niet in 2016 in werking treden, terwijl sommige akkerbouwers wel rekening hebben gehouden met invoering met terugwerkende kracht.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief