Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

Dinsdag 02 augustus 2016

Onlangs is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter consultatie gelegd, welke per 1 januari 2017 moet ingaan. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een systeem voor onafhankelijke bemonstering voor vaste mest en het vervallen van de uitzondering op de AGR/GPS-verplichting bij de export van vaste mest. Hiermee wil men de kans op fraude bij de afvoer van mest beperken.

Gefaseerde invoering nieuwe bemonsteringssystematiek
Het nieuwe systeem van onafhankelijke bemonstering wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met dikke fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding (mestcodes 13 en 43). Ook vaste mest waar deze mestsoorten in zitten, moet voortaan op deze wijze worden bemonsterd. Andere vaste mestsoorten zullen tijdelijk nog bemonsterd mogen worden door de vervoerder.

Partijbemonstering
Uitgangspunt blijft dat de bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk een partijbemonstering toe te passen. Het moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag afgevoerd moet worden. De dag van afvoer moet door de mestleverancier bekend gemaakt worden aan de monsternemende organisatie. Deze plant vervolgens in wanneer het monster genomen wordt. De datum van bemonsteren en de datum van afvoer geeft de monsternemende organisatie door aan de minister (lees: RVO), zodat er een fysieke controle tijdens of na de bemonstering kan plaatsvinden. De dag van afvoer is uiterlijk drie werkdagen na de bemonstering, waarbij de dag van bemonsteren ook meetelt als werkdag. Partijbemonstering is mogelijk als er één partij vaste mest op de bedrijfslocatie aanwezig is. Indien meerdere partijen vaste mest aanwezig zijn, is alleen vrachtbemonstering mogelijk.

Vervallen uitzondering export
Vanaf 2006 gold een uitzondering op de AGR/GPS-verplichting voor de export van gehygiëniseerde vaste mest. Vanaf 1 januari 2017 wordt het gebruik van AGR/GPS verplicht.

Consultatie
De wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ligt tot en met 10 september ter consultatie. Gedurende deze periode heeft men de mogelijkheid op de voorgestelde wijziging te reageren.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief