Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Onduidelijkheid over strafvervolging na randvoorwaardenkorting

Maandag 15 februari 2016

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of bij het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.


In november 2015 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is. Volgens ons rechtssysteem mag je namelijk niet tweemaal bestraft worden voor dezelfde feiten. De opgelegde randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke kenmerken van een strafoplegging.


Onlangs kwam het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch echter tot een ander oordeel. Volgens dit hof is de GLB-subsidie een rechtstreekse steun waarbij bepaalde voorwaarden moeten worden nageleefd. De korting wordt opgelegd op een eerder of nog toe te kennen subsidie. Dat brengt met zich mee dat de vermogenspositie van de betrokkene als gevolg van het totaal van de toegekende of toe te kennen subsidie en de korting daarop niet verslechtert, maar in het voor de betrokkene slechtste geval gelijk blijft (bij een korting van 100%) en in de andere gevallen slechts in mindere mate verbetert. Een korting kan ook slechts worden toegepast en effect hebben indien en voor zover betrokkene subsidie heeft aangevraagd.


Door deze tegenstrijdige uitspraken is er op dit moment veel onduidelijkheid. Het is aan de Hoge Raad om hierover duidelijkheid te geven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Onduidelijkheid over strafvervolging na randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief