Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Maandag 16 oktober 2017

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen die Nederland wil nemen in de periode 2018 tot en met 2021. Hoofddoel is om de waterkwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door uit de landbouw afkomstige nutriënten stikstof en fosfaat verder te verminderen in de lijn met de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.  Op basis van dit actieprogramma zal Nederland derogatie aanvragen. Het ontwerp van het actieprogramma ligt tot en met 24 november 2017 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze kenbaar maken.


De meest in het oog springende maatregelen zijn:  • Vanaf medio 2018 zullen in nog aan te wijzen kwetsbare drinkwaterwinningsgebieden op zand- en lössgronden aanvullende maatregelen genomen moeten worden om te komen tot een vermindering van de nitraatuitspoeling.

  • Vanaf 2019 mag grasland op zand- en lössgrond na 10 mei tot uiterlijk 31 augustus gescheurd worden, mits aansluitend herinzaai met gras plaatsvindt.

  • Vanaf 2019 worden de eisen voor een vanggewas in of na maïs op zand- en lössgrond strenger. Men heeft dan de keuze tussen onderzaai van gras in mei/juni of inzaai van een vorstbestendig vanggewas op uiterlijk 21 september.

  • Vanaf 2021 moet rijenbemesting toegepast worden voor zowel kunstmest als dierlijke mest in maïs op zand- en lössgrond.

  • Vanaf 2021 wordt het op zuidelijke zand- en lössgronden verplicht na consumptie- of fabrieksaardappelen een vanggewas in te zaaien.

  • Vanaf 2021 moeten bij ruggenteelten op klei- en lössgrond maatregelen worden genomen om oppervlakkige afspoeling van het perceel te voorkomen.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief