Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ontwerpregeling fosfaatbank

Dinsdag 25 september 2018

Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen. Jonge landbouwers hebben daarbij een dubbele kans. De extra rechten worden verleend in de vorm van een ontheffing. Dit staat in de ontwerpregeling, die de Minister van LNV naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Productieruimte
Voor de bepaling van de grondgebondenheid wordt een nieuwe term geïntroduceerd: productieruimte. Dit is de fosfaatruimte van het bedrijf op 15 mei in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan, verminderd met het op 1 september van dat kalenderjaar op het bedrijf rustende fosfaatrecht, verminderd met eerder verleende ontheffingen.

Ontheffing
Een ontheffing (uitgedrukt in kg fosfaat) kan verleend worden aan een landbouwer op wiens bedrijf de productieruimte positief is. Deze geldt voor een periode van vijf jaar, treedt in werking op 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag is gedaan en is niet overdraagbaar. De ontheffing bedraagt het aantal aangevraagde kilogrammen fosfaat, maar maximaal de positieve productieruimte.

Aanvragen en verdeling
De fosfaatbank zal dit jaar waarschijnlijk in november opengesteld worden. Indien met aanvragen het beschikbare aantal kg fosfaat wordt overschreden, zal er geloot worden. Bij deze loting worden aanvragen van jonge landbouwers en overige landbouwers gewogen in de verhouding 2 staat tot 1.


Voorwaarden na verlening
Gedurende elk van de vijf kalenderjaren waarvoor de ontheffing is verleend:  • mogen geen fosfaatrechten worden verkocht of verhuurd;

  • is de fosfaatruimte verminderd met de op het bedrijf rustende fosfaatrecht en het aantal kg fosfaat waarvoor ontheffing of vrijstelling is verleend, niet negatief;

  • voldoet een jonge landbouwer aan de voorwaarden voor het zijn van een bedrijfshoofd.Een ontheffing wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, indien niet aan de voorwaarden b en c of artikel 21b Meststoffenwet (verbod overschrijding fosfaatrechten) wordt voldaan. Bij verkleining van de fosfaatrechten (voorwaarde a) wordt de ontheffing geheel ingetrokken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ontwerpregeling fosfaatbank

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief