Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ontwerpregeling fosfaatbank

Dinsdag 25 september 2018

Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen. Jonge landbouwers hebben daarbij een dubbele kans. De extra rechten worden verleend in de vorm van een ontheffing. Dit staat in de ontwerpregeling, die de Minister van LNV naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Productieruimte
Voor de bepaling van de grondgebondenheid wordt een nieuwe term geïntroduceerd: productieruimte. Dit is de fosfaatruimte van het bedrijf op 15 mei in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan, verminderd met het op 1 september van dat kalenderjaar op het bedrijf rustende fosfaatrecht, verminderd met eerder verleende ontheffingen.

Ontheffing
Een ontheffing (uitgedrukt in kg fosfaat) kan verleend worden aan een landbouwer op wiens bedrijf de productieruimte positief is. Deze geldt voor een periode van vijf jaar, treedt in werking op 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag is gedaan en is niet overdraagbaar. De ontheffing bedraagt het aantal aangevraagde kilogrammen fosfaat, maar maximaal de positieve productieruimte.

Aanvragen en verdeling
De fosfaatbank zal dit jaar waarschijnlijk in november opengesteld worden. Indien met aanvragen het beschikbare aantal kg fosfaat wordt overschreden, zal er geloot worden. Bij deze loting worden aanvragen van jonge landbouwers en overige landbouwers gewogen in de verhouding 2 staat tot 1.


Voorwaarden na verlening
Gedurende elk van de vijf kalenderjaren waarvoor de ontheffing is verleend:  • mogen geen fosfaatrechten worden verkocht of verhuurd;

  • is de fosfaatruimte verminderd met de op het bedrijf rustende fosfaatrecht en het aantal kg fosfaat waarvoor ontheffing of vrijstelling is verleend, niet negatief;

  • voldoet een jonge landbouwer aan de voorwaarden voor het zijn van een bedrijfshoofd.Een ontheffing wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, indien niet aan de voorwaarden b en c of artikel 21b Meststoffenwet (verbod overschrijding fosfaatrechten) wordt voldaan. Bij verkleining van de fosfaatrechten (voorwaarde a) wordt de ontheffing geheel ingetrokken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ontwerpregeling fosfaatbank

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief