Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

Donderdag 08 oktober 2015

In de oogstperiode wordt jaarlijks intensief door de politie gecontroleerd op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Zorg dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en het risico op afvallende lading.


Indien er niet voldaan wordt aan de regels, kan een verkeersboete worden opgelegd. Gebeurt er een ongeval waarbij men nalatigheid kan worden verweten, dan kan dit forse financiële gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid).


Modder op de weg
In de wet staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Dit betekent dat iemand die de weg bevuilt verplicht is ervoor te zorgen dat de weg direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt. Vaak is het niet te voorkomen dat een weg bevuild raakt. Het is daarom belangrijk de overige weggebruikers te laten weten dat er sprake is van slipgevaar door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden. Dit betekent niet dat de vervuiler ontheven is van zijn verantwoordelijkheid voor een schone en veilige weg, maar beperkt wel de kans dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van nalatigheid.


Afvallende lading
Het niet afdekken van losse lading kan leiden tot een boete van € 370. Sinds 2013 geldt echter dat losse lading alleen moet worden afgedekt, indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. Losse lading behoeft dus niet in alle gevallen te worden afgedekt. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om producten ruim onder de rand te laden. Ook de overige omstandigheden zullen in de beoordeling meegenomen moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief