Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ook de Eerste Kamer akkoord met wijziging van de Arbowet

Woensdag 15 maart 2017

Op 25 januari 2017 heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wet richt zich met name op betere preventie. De bedoeling van de wetgever is dat hierdoor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

De wijzigingen beogen in eerste instantie de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Daarom wordt ook de positie van de preventiemedewerker versterkt en krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol.

Verder tracht de wetgever de knelpunten rondom de positie van de bedrijfsarts zoveel mogelijk weg te nemen. Deze knelpunten zien onder meer op de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts en op voldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening. De afspraken tussen de werkgever en de bedrijfsarts zijn voortaan aan minimumeisen gebonden en worden verder ingevuld via een ‘basiscontract dienstverlening’. Het staat partijen overigens vrij om een basisplus contract overeen te komen met meer taken.

De belangrijkste wijzigingen:
• Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract;
• De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
• Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
• Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’;
• Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn of haar positionering en rol binnen de organisatie;
• De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Een werkgever die geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst kan direct door de Inspectie worden beboet.

De vernieuwde Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Bestaande contracten tussen werkgevers en arbodiensten die niet aan de nieuwe wet voldoen moeten binnen een jaar na de inwerkingtreding hierop zijn aangepast. Het is daarom van belang dat werkgevers de aanstaande wijzigingen en eventuele actiepunten met de arbodienstverlener bespreken en het medezeggenschapsorgaan over de wijzigingen inlichten.

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief