Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ook de Eerste Kamer akkoord met wijziging van de Arbowet

Woensdag 15 maart 2017

Op 25 januari 2017 heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wet richt zich met name op betere preventie. De bedoeling van de wetgever is dat hierdoor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

De wijzigingen beogen in eerste instantie de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Daarom wordt ook de positie van de preventiemedewerker versterkt en krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol.

Verder tracht de wetgever de knelpunten rondom de positie van de bedrijfsarts zoveel mogelijk weg te nemen. Deze knelpunten zien onder meer op de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts en op voldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening. De afspraken tussen de werkgever en de bedrijfsarts zijn voortaan aan minimumeisen gebonden en worden verder ingevuld via een ‘basiscontract dienstverlening’. Het staat partijen overigens vrij om een basisplus contract overeen te komen met meer taken.

De belangrijkste wijzigingen:
• Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract;
• De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
• Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
• Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’;
• Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn of haar positionering en rol binnen de organisatie;
• De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Een werkgever die geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst kan direct door de Inspectie worden beboet.

De vernieuwde Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Bestaande contracten tussen werkgevers en arbodiensten die niet aan de nieuwe wet voldoen moeten binnen een jaar na de inwerkingtreding hierop zijn aangepast. Het is daarom van belang dat werkgevers de aanstaande wijzigingen en eventuele actiepunten met de arbodienstverlener bespreken en het medezeggenschapsorgaan over de wijzigingen inlichten.

 

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief