Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Woensdag 11 oktober 2017

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl  corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde in 2013 de totale oppervlakte vast op 118,10 ha (primaire besluit) . De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van de correctie gering waren.

In 2015 vond  een herberekening van de oppervlakte plaats en werd deze vastgesteld op 117,74 ha.  De oppervlakte van één perceel werd daarbij kleiner vastgesteld. Omdat de totale afgekeurde oppervlakte meer dan 2 hectare bedroeg, werd  ditmaal een sanctiekorting van tweemaal de afgekeurde oppervlakte toegepast  De landbouwer moest daardoor ruim € 2.000 bedrijfstoeslag terugbetalen. Tegen dit besluit stelde hij wel bezwaar en beroep in.

In zijn bezwaarschrift gaf de landbouwer aan dat hij het niet eens was met de vaststelling van de oppervlakte van alle zes gecorrigeerde percelen. RVO.nl beoordeelde echter het bezwaar tegen de vijf  in het primaire besluit al gecorrigeerde percelen inhoudelijk niet, omdat de oppervlakte hiervan volgens haar reeds in rechte vaststond. De landbouwer had immers geen bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met RVO.nl eens. Niet de oppervlakten van de percelen, maar het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag kan in rechte komen vast te staan. Aangezien RVO.nl dat besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag had opengebroken, kon de landbouwer de oppervlakte van de vijf percelen ook aan de orde stellen.


Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard. Het college droeg RVO.nl op een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift tegen alle zes percelen.


Opmerking redactie
Op grond van Europese regelgeving is RVO.nl gehouden om een onterecht uitbetaalde bedrijfstoeslag terug te vorderen. Een besluit tot vaststelling van de toeslag mag daarom worden opengebroken, bijvoorbeeld bij nieuwe informatie over de oppervlakte van percelen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief