Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overstap SNL-a naar collectief stelsel

Donderdag 23 juli 2015


In 2016 start het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is. ANLb2016 komt in de plaats van het Stelsel Natuur- en Landschap (SNL).


Agrarische natuurbeheerders met een beheerssubsidie vanuit het SNL die doorloopt na 1 januari 2016, mogen overstappen naar de gebiedsaanvraag van het agrarisch collectief. Dit kan als de percelen geheel of gedeeltelijk binnen de in het Natuurbeheerplan vastgestelde begrenzing van een of meerdere leefgebieden of de categorie water liggen. Dit geldt ook voor agrarisch natuurbeheerders met een min-max aanvraag voor het SNL, met percelen die (deels) wel binnen de begrenzing van het ANLb2016 vallen, maar waarop dit moment geen beheer wordt uitgevoerd.


Overstappen naar het ANLb2016 kan alleen per geheel SNL-subsidiecontract of per hele min-max aanvraag. Agrarische natuurbeheerders met meerdere doorlopende SNL-subsidies agrarisch natuur, kunnen per beheercontract overstappen. Op het moment van overstappen worden de betreffende SNL-beheercontracten volledig beëindigd.


Wilt u meer informatie of overweegt u over te stappen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gebiedscoördinator. Indien u besluit over te stappen, moet het SNL-contract voor 1 november opgezegd worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overstap SNL-a naar collectief stelsel

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief