Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


PAS gaat op 1 juli 2015 in

Donderdag 25 juni 2015


Na jaren van voorbereiding en verschillende keren uitstel zal de Regeling programmatische aanpak stikstof per 1 juli 2015 in werking treden. Doel van de regeling is om economische ontwikkeling samen te laten gaan met het op termijn realiseren van de doelen voor de Natura 2000-gebieden.


De PAS ziet enkel toe op de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden en niet op andere mogelijke nadelige effecten (bijv. licht, trillingen of uitstoot van andere stoffen). Een vergunningaanvrager dient zelf afzonderlijk te beoordelen of ook op andere manieren verstoring of verslechtering aan de orde kan zijn. De berekening van de stikstofdepositie moet met gebruikmaking van de Aerius Calculator geschieden. De eerste PAS-periode (programmaperiode) loopt van 2015 tot 2021.


Ontwikkelingsruimte
Bedrijven die willen uitbreiden zullen een beroep moeten doen op de ontwikkelingsruimte. Deze ruimte verschilt per Natura 2000-gebied. Voor de toedeling van deze ruimte zullen gedeputeerde staten provinciale beleidsregels opstellen. Wanneer er geen beleidsregels worden vastgesteld, wordt de ruimte toegedeeld in volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De beschikbare ontwikkelingsruimte wordt bijgehouden in Aerius.


Referentie
Er is ontwikkelingsruimte nodig voor de stikstofdepositie die het gevolg is van de voorgenomen uitbreiding of wijziging van het bedrijf ten opzichte de feitelijke stikstofdepositie die een bestaande activiteit voor 1 januari 2015 veroorzaakte. Dit is de stikstofdepositie die ten hoogste werd veroorzaakt in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 binnen de kaders van een omgevingsvergunning, een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de Hinderwet. De aanvrager moet zelf de hoogste feitelijke stikstofdepositie aantonen met de landbouwtelling, de Geografische Informatie Agrarische Bedrijven, gegevens uit de mestboekhouding of financiële gegevens. Indien er al een Nb-vergunning is verleend, is deze vergunning het uitgangspunt.


Grenswaarden
Voor projecten en andere handelingen die slechts een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken, zijn grenswaarden vastgesteld. Ingeval een grenswaarde van toepassing is, is geen toedeling van ontwikkelingsruimte nodig


Er geldt een algemene grenswaarde van 1 mol stikstofdepositie per jaar. Boven deze waarde zal een vergunning aangevraagd moeten worden. Als de depositie lager is dan 1 mol maar hoger dan 0,05 mol, kan met een melding worden volstaan. Deze melding kan worden ingediend met Aerius.


Indien de depositieruimte voor projecten zonder vergunningplicht voor 95% is benut, wordt de algemene grenswaarde van 1 mol van rechtswege verlaagd naar 0,05 mol.


Voor bestaande activiteiten die niet worden gewijzigd, geldt geen meldingsplicht, omdat de stikstofdepositie van dergelijke activiteiten deel uitmaakt van de achtergronddepositie, waarmee in de PAS rekening is gehouden.


Een aanvrager kan voor dezelfde inrichting meerdere meldingen doen, mits de stikstofdepositie van de gemelde projecten of andere handelingen gezamenlijk niet meer bedraagt dan 1 mol. Als de aanvrager een vergunning heeft gekregen voor een project dat of een andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt die hoger is dan 1 mol, kan hij daarna in dezelfde programmaperiode geen melding meer doen voor projecten of andere handelingen die stikstofdepositie veroorzaken, die lager is dan of gelijk aan de grenswaarde.


Waarvoor geldt de grenswaarde?
Uit de regeling blijkt niet heel duidelijk of de grenswaarden gelden voor het gehele bedrijf na uitbreiding of alleen voor de uitbreiding zelf. Gezien de toelichting op de regeling lijkt het aannemelijk dat alleen gekeken wordt naar de uitbreiding.


Meerdere Natura 2000-gebieden
De grenswaarden zullen per Natura 2000-gebied beoordeeld moeten worden. Het kan dus voorkomen dat voor het ene Natura 2000-gebied een vergunning aangevraagd moet worden, terwijl voor een ander Natura 2000-gebied een melding geldt.


Strafbaar feit
In de Wet op de economische delicten is overtreding van artikel 19koa van de Natuurbeschermingswet strafbaar gesteld. Er is sprake van een strafbaar feit als ten onrechte geen melding wordt gedaan en als een activiteit ten onrechte wel wordt gemeld (wanneer een melding is gedaan en binnen twee jaar nog niet met het project of de handeling is gestart).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: PAS gaat op 1 juli 2015 in

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief