Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Woensdag 23 augustus 2017

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen moet de grond waarop deze uitbetaling wordt aangevraagd subsidiabele landbouwgrond zijn en feitelijk bij het bedrijf in gebruik zijn. Een landbouwer bestreed de aanwezigheid van pitrus en stelde dat het blijvend grasland was: dat op deze delen ruw beemdgras groeide, dat als landbouwgewas wordt geaccepteerd. Dit gras groeit vooral op vochtige gronden, zoals de afgekeurde delen. Dat er enkele pitrussen staan ontkent hij niet, maar stelt dat het zeker niet zo is dat de hele afgekeurde oppervlakte met pitrus was begroeid. RVO heeft luchtfoto’s overlegd. Het daarop zichtbare kleurverschil in de winter tussen het afgekeurde deel van het perceel en de rest van het perceel komt volgens hem doordat het afgekeurde deel in de winter als eerste onder water komt te staan.


Het College gaat niet in de redenering van de landbouwer mee. Door RVO is uiteengezet dat beemdgras niet in karakteristieke pollen groeit zoals pitrus. Op basis van de luchtfoto’s, zoals die door RVO zijn overlegd is voldoende aannemelijk gemaakt dat op de afgekeurde delen overwegend pitrus groeide. Om voor uitbetaling van toeslagrechten in aanmerking te komen, moet de grond landbouwgrond zijn (artikel 34, tweede lid, aanhef en onder a, van Verordening 73/2009). Landbouwgrond is grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor de teelt van blijvende gewassen (artikel 2, aanhef en onder h, van Verordening 73/2009). Pitrus valt niet onder de definitie van blijvend grasland of (natuurlijk) grasland als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c, van Verordening 1120/2009 (zie de uitspraak van het College van 9 augustus 2016, ECLI:NL:CBB:2016:247). RVO heeft daarom terecht de delen in mindering gebracht op het aantal door landbouwer in de Gecombineerde opgave opgegeven hectares.


Het beroep is ongegrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief