Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

Donderdag 14 december 2017

Er is een plan van aanpak opgesteld om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de hoge sterfte van met name geitenbokjes op sommige bedrijven.

Melkgeitenhouders zullen worden aangesproken op de sterfte tot 21 dagen na de geboortemelding in het I&R-systeem, ook als de lammeren zijn afgevoerd naar een bokkenmesterij of opfokbedrijf. Door de melkgeitenhouder verantwoordelijk te maken voor het welzijn van alle op zijn bedrijf geboren lammetjes tot 21 dagen na de geboortemelding, wordt deze volgens de Minister van LNV gestimuleerd gezonde lammetjes af te voeren naar een bokkenmester en/of opfokbedrijf en de betreffende afnemer(s) te toetsen op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het welzijn en de gezondheid van de lammeren.

De maatregelen uit het plan van aanpak gelden voor alle melkgeitenbedrijven. Na 1 januari 2018 moet ieder bedrijf per kwartaal inzicht geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op het bedrijf zijn geboren. Deze gegevens worden door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd. Indien een bedrijf een vooraf vastgestelde actiegrens heeft overschreden, moet er verplicht samen met de dierenarts en een vertegenwoordiger van een zuivelonderneming een verbeterplan opgesteld worden. Als een bedrijf de signaleringsgrens heeft overschreden, ontvangt dit bedrijf een waarschuwing dat maatregelen noodzakelijk zijn. In het geval een bedrijf geen verbeterplan opstelt, geen uitvoering geeft aan het verbeterplan of als de uitval boven de signaleringsgrens blijft, volgt intrekking van de KwaliGeit-erkenning. Het betreffende melkgeitenbedrijf kan in dat geval geen melk meer leveren aan het zuivelbedrijf.

De minister gaat nog bekijken of aanscherping van de I&R-eisen kan bijdragen aan het beter monitoren van de uitval. Geboren lammeren hoeven nu pas binnen zes maanden na de geboorte te worden geregistreerd, tenzij zij op een eerder moment worden afgevoerd. Daardoor kunnen lammeren zonder registratie in het I&R afgevoerd worden naar de destructie, waardoor de uitval niet volledig in kaart kan worden gebracht.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief