Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Donderdag 05 oktober 2017

Wanneer een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf wordt bewoond door een derde (burger) is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. Aangezien veel burgers in een bedrijfswoning wonen, is getracht dit op te lossen door de invoering van de Wet Plattelandswoning in 2013. Deze wet maakt het mogelijk dat voormalige bedrijfswoningen legaal worden bewoond door burgers, zonder dat dit een belemmering vormt voor het agrarische bedrijf. De woning behoudt in het bestemmingsplan de bestemming bedrijfswoning, maar krijgt de aanduiding 'plattelandswoning'. Deze aanduiding kan erop worden gelegd door een wijziging van het bestemmingsplan of door het verlenen van een omgevingsvergunning.

Een plattelandswoning geniet geen bescherming tegen milieuaspecten zoals een normale burgerwoning. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een plattelandswoning wel beoordeeld moet worden. Uit jurisprudentie blijkt dat het niet alleen gaat om de woning, maar ook om overige gronden van het betreffende perceel die voor de woonfunctie zijn ingericht (bijv. een tuin).

Een nabijgelegen landbouwbedrijf kan dus wel degelijk belemmerd worden door de aanwijzing van een woning als plattelandswoning. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Beoordeel dit aspect wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld of wanneer in de directe omgeving een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief