Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Raad van State schorst NB-vergunningen

Woensdag 14 maart 2018

De Raad van State heeft de NB-vergunning van twee veehouderijbedrijven geschorst. Twee milieuverenigingen hadden om een voorlopige voorziening hadden gevraagd inzake vijf veehouderijbedrijven. Bij deze vijf bedrijven was een vergunning verleend voor een wijziging of uitbreiding van agrarische bedrijfsactiviteiten, die leidden tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Daarvoor was ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toegekend.

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het PAS-regime met de Habitatrichtlijn. Ook constateerde zij een aantal gebreken. Zij zag destijds echter in deze gebreken geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen in de vorm van een schorsing van de NB-vergunningen.

De Raad van State heeft nu echter geoordeeld dat op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden meer stikstofruimte is uitgegeven dan op grond van het PAS tot 1 juli 2018 mocht. Ook hebben de verantwoordelijke ministers het PAS nog niet verbeterd of aangevuld. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen onomkeerbare gevolgen voor de natuurwaarden niet worden uitgesloten.

De verwachting is dat er de komende tijd meer schorsingsverzoeken worden ingediend. De Raad van State heeft in de uitspraak de voorwaarden genoemd op grond waarvan een NB-vergunning naar verwachting zal worden geschorst. Het gaat daarbij om veehouderijen die stikstof uitstoten op delen van natuurgebieden waarvoor meer dan 60% van de stikstofruimte is uitgegeven, en waarbij de veehouderij nog niet of niet helemaal is uitgebreid. Ook moet het gaan om een vergunning waarin stikstofruimte (ontwikkelingsruimte) is toebedeeld.


In bovengenoemde zaak was in alle gevallen meer dan 60% van de stikstofruimte uitgegeven. Twee veehouderijbedrijven hadden de uitbreiding nog niet gerealiseerd en daarom werd de NB-vergunning van deze bedrijven geschorst. De NB-vergunningen van de andere drie bedrijven werden niet geschorst, omdat deze bedrijven de uitbreiding wel gerealiseerd hadden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Raad van State schorst NB-vergunningen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief