Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling fosfaatreductieplan melkproducerende bedrijven

Woensdag 22 februari 2017

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking. De regeling is van toepassing op alle melkproducerende bedrijven en op niet melkproducerende rundveebedrijven, maar geldt niet voor vleeskalverbedrijven. In dit artikel worden de gevolgen voor melkproducerende bedrijven besproken


Referentieaantal
Een melkproducerend bedrijf krijgt een referentieaantal toegewezen op basis van het aantal vrouwelijke dieren op 2 juli 2015, omgerekend naar GVE’s, verminderd met 4%. Grondgebonden bedrijven worden niet gekort met 4%.

Doelstellingsaantal
Melkproducerende bedrijven krijgen tevens een doelstellingsaantal opgelegd. Dit aantal komt overeen met het aantal gehouden runderen op 1 oktober 2016 verminderd met een verminderingspercentage. Het doelstellingsaantal is nooit lager dan het referentieaantal.

Verminderingspercentage
Het verminderingspercentage bedraagt:


 

    • 5% voor elke maand in periode 1 (maart-april 2017);

 

    • 10% voor elke maand in periode 2 (mei-juni 2017);

 

    • ten hoogste 20% voor elke maand in periode 3 (juli-augustus 2017);

 

    • ten hoogste 40% voor elke maand in de perioden 4 en 5 (september-december 2017).

 Reduceren veestapel
Het reduceren van de veestapel is mogelijk door runderen af te voeren voor de slacht, destructie, export of naar een ander bedrijf. Bij de afvoer naar een ander melkproducerend bedrijf telt het betreffende dier mee bij het maandgemiddelde van dat bedrijf.

Opleggen geldsom
Vanaf april 2017 wordt maandelijks de gemiddelde GVE-bezetting vergeleken met het doelstellingsaantal. Indien de gemiddelde veebezetting hoger is dan het doelstellingsaantal, is een geldsom verschuldigd over het boventallige aantal GVE’s ten opzichte van het referentieaantal. Deze geldsom bedraagt € 480 per GVE in de maand april en € 240 in de overige maanden. De geldsom is alsnog niet verschuldigd als in de tweede maand van een periode het gemiddeld aantal runderen gelijk of lager is dan het doelstellingsaantal voor die maand.

Solidariteitsgeldsom
Aan een melkproducerend bedrijf dat in een periode wel GVE’s reduceert tot het doelstellingsaantal, en dus geen hoge geldsom verschuldigd is, maar niet reduceert tot het referentieaantal (indien dat lager is dan het doelstellingsaantal) wordt een solidariteitsheffing opgelegd. Deze heffing bedraagt € 112 per boventallig GVE (ten opzichte van het referentieaantal) in de maand april en € 56 in de maanden mei tot en met december 2017. De heffing is alsnog niet verschuldigd, indien in de tweede maand van een periode het gemiddeld aantal runderen gelijk of lager is dan het referentieaantal.

Bonusgeldsom
Melkproducerende bedrijven waarvan het gemiddelde aantal GVE’s per maand in 2017 onder het referentieaantal ligt, zijn geen van beide geldsommen verschuldigd. Zij ontvangen een bonus voor elke GVE onder het referentieaantal tot een maximum van 10% daling ten opzichte van het referentieaantal. De hoogte van de bonus bedraagt maximaal € 60 per GVE per maand in de perioden 1 t/m 3 en maximaal € 150 in de perioden 4 en 5. De bonus wordt verlaagd als de opbrengst uit de hoge en solidariteitsgeldsommen ontoereikend is.


In- en uitscharen
Als een bedrijf kan aantonen dat (een deel van) zijn rundvee op de referentiedatum 2 juli 2015 was uitgeschaard, kan dit alsnog in het referentieaantal worden verwerkt. Indien bij dit bedrijf in 2016 opnieuw sprake was van uitscharen, kan ook het doelstellingsaantal verhoogd worden. Deze verhoging geldt enkel voor de perioden 1 en 5, ervan uitgaande dat de dieren in de perioden 2 tot en met 4 weer uitgeschaard zijn. Wanneer een bedrijf in 2016 wel dieren had uitgeschaard, maar niet in 2015, kan verzocht worden om alleen een verhoging van het doelstellingsaantal. In de regeling wordt geen uiterste datum voor indiening van het verzoek genoemd, maar het is raadzaam dit voor 1 april 2017 te doen.


Bedrijfsoverdrachten
Indien een melkproducerend bedrijf meldt en aantoont dat na 2 juli 2015 een beëindigd bedrijf is overgenomen, kan op verzoek het referentieaantal van die houder op verhoogd worden met het referentieaantal dat het beëindigde bedrijf toegewezen zou krijgen. Bij een gedeeltelijke overname kan het referentieaantal op verzoek naar rato worden verhoogd. Voor bedrijfsoverdrachten voor 1 maart 2017 moet het verzoek uiterlijk op 1 april 2017 worden ingediend. Indien de bedrijfsoverdracht na 1 maart 2017 plaatsvindt, moet het verzoek binnen een maand worden ingediend.

Knelgevallen
Indien een melkproducerend bedrijf meldt en aantoont het referentieaantal minimaal 5% lager is door buitengewone omstandigheden, kan het referentieaantal op verzoek bepaald worden aan de hand van het aantal runderen dat voor de intreding van deze omstandigheden is geregistreerd. Buitengewone omstandigheden zijn bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon in het samenwerkingsverband van de houder of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of vernieling van stallen. Het verzoek moet uiterlijk 1 april 2017 worden ingediend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling fosfaatreductieplan melkproducerende bedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief