Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019

Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van de fosfaatrechten paste RVO.nl een generieke korting van 594 kg toe, omdat het bedrijf in 2015 niet grondgebonden was. Hij stelde hiertegen met succes beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De melkveehouder stelde dat hij onevenredig hard werd getroffen doordat het incidenteel verpachte grond buiten beschouwing werd gelaten, waardoor hij niet meer grondgebonden was. Ten tijde van het afsluiten van de pachtovereenkomst kon hij niet voorzien dat de verpachting zou leiden tot een korting op zijn fosfaatrecht.

Het College overwoog dat de melkveehouder de grond vanaf de aanschaf in 2014 steeds zelf in gebruik had, met uitzondering van de periode dat de grond was verpacht. De verpachting betrof een eenmalige en tijdelijke aangelegenheid, en had een korting van 594 kg tot gevolg. Dat aantal fosfaatrechten kwam hij tekort om zijn bedrijfsvoering op de bestaande wijze te kunnen voortzetten. Het tekort hing op geen enkele wijze samen met een beslissing om het bedrijf uit te breiden. De melkveehouder kon weliswaar verwachten dat de overheid maatregelen zou treffen vanwege de afschaffing van het melkquotum, maar niet voorzien dat de verpachting zou leiden tot een grote verliespost (aankoop fosfaatrechten). Daarbij kwam dat de melkveehouder in 2015 mest van zijn eigen bedrijf op de verpachte grond had afgezet en daarmee feitelijk in lijn met de grondgebondenheid handelde.

De melkveehouder droeg volgens het College een individuele en buitensporige last en zijn belang diende zwaarder te wegen dan de belangen die zijn gediend met het fosfaatrechtenstelsel. RVO.nl diende de melkveehouder tot op zekere hoogte te compenseren. Het College liet het aan RVO.nl over om te bepalen in welke vorm en omvang.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief