Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stimulerende maatregelen melkvee- en varkenshouderij

Donderdag 04 februari 2016

In september 2015 heeft de Europese Raad steun gegeven aan een pakket aan maatregelen voor de melkveehouderij en de varkenshouderij in verband met de grote marktproblemen in deze sectoren. Totaal is hier voor € 500 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 29,94 miljoen voor Nederland.


Nederland heeft in september aangegeven deze gelden over drie sporen te willen verdelen:
1. Verdere verduurzaming van de melkveehouderij (€ 9,98 miljoen)
2. Vitalisering van de varkenshouderij (€ 9,98 miljoen);
3. Stimuleren van investeringen in mestverwerking voor de melkvee- en varkenshouderij (€ 9,98 miljoen)


In samenspraak met de sectoren is dit nu verder uitgewerkt.


Melkveehouderij
In de melkveehouderij worden de middelen als volgt ingezet:  1. Het uitrollen van de kringloopwijzer. Een deel van de middelen wordt ingezet voor het opstellen van een database en een borgingssystematiek. Deelname aan de Kringloopwijzer wordt gestimuleerd door het verstrekken van een korting van maximaal € 500 per melkveehouder voor de analyse van kuil- en grondmonsters. Totaal hiervoor beschikbaar: € 3 miljoen.

  2. Het terugdringen van IBR en BVD door het verstrekken van een korting van maximaal € 500 per melkveehouder als bijdrage aan de kosten van de Gezondheidsdienst voor Dieren of een andere aanbieder voor het vrij worden van melkveebedrijven van deze ziektes en/of het uitvoeren van een bedrijfsantibiogram voor uierontsteking. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid en het verder terugdringen van het antibioticumgebruik. Hiervoor is eveneens € 3 miljoen beschikbaar.

  3. Voor het stimuleren van weidegang en weidevogelbeheer wordt € 3,98 miljoen beschikbaar gesteld. Melkveehouders die hun koeien volledig weiden kunnen een vergoeding van maximaal € 750 krijgen, als vóór het maaien van de eerste snede gras weidegang voor melkvee wordt toegepast.De maatregelen in de melkveesector worden uitgevoerd door ZuivelNL. Alle melkveehouders kunnen voor één of meerdere maatregelen per ondernemer inschrijven.


Varkenshouderij
In de varkenshouderij worden de gelden als volgt ingezet:  1. Er wordt € 5 miljoen ingezet voor de herstructurering van de varkenshouderij. De middelen worden daarbij gebruikt voor het faciliteren van bedrijfsverplaatsingen waarmee lokale overlastsituaties structureel worden opgelost.

  2. Er is een bedrag van € 4,98 miljoen gereserveerd voor het structureel versterken van de marktoriëntatie en marktpositie van varkenshouders en het verbeteren van de samenwerking in de keten. Er wordt daarbij gewerkt aan het ontwikkelen en uitrollen van een nieuw ketenkwaliteitssysteem en het stimuleren van samenwerking van varkenshouders in producentengroepen en met andere ketenpartijen.De uitvoering gebeurt door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV).


Mestverwerking
Er wordt € 9,98 miljoen ingezet om collectieven van melkvee- en varkenshouders te stimuleren te investeren in hoogwaardige mestverwerking en mestverwaarding. Hiertoe zal een privaat mestfonds opgericht worden door ZuivelNL en de POV, dat de Europese middelen beschikbaar stelt aan mestcollectieven door middel van het verdubbelen van inleggelden van veehouders in een mestverwerkingsinitiatief. De mestverwerkingscapaciteit moet minimaal 50.000 ton drijfmest bedragen en tenminste 80% van de verwerkte fosfaat moet buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet.


Uitvoering
De financiële middelen zullen op basis van een projectplan uiterlijk 30 juni 2016 beschikbaar gesteld worden aan ZuivelNL en POV. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de middelen aan melkvee- en varkenshouders, de uitvoering van de maatregelen en de verantwoording. De besteding van de middelen dient in 2016 plaats te vinden met een doorloop naar 2017.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stimulerende maatregelen melkvee- en varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief