Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stimulerende maatregelen melkvee- en varkenshouderij

Donderdag 04 februari 2016

In september 2015 heeft de Europese Raad steun gegeven aan een pakket aan maatregelen voor de melkveehouderij en de varkenshouderij in verband met de grote marktproblemen in deze sectoren. Totaal is hier voor € 500 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 29,94 miljoen voor Nederland.


Nederland heeft in september aangegeven deze gelden over drie sporen te willen verdelen:
1. Verdere verduurzaming van de melkveehouderij (€ 9,98 miljoen)
2. Vitalisering van de varkenshouderij (€ 9,98 miljoen);
3. Stimuleren van investeringen in mestverwerking voor de melkvee- en varkenshouderij (€ 9,98 miljoen)


In samenspraak met de sectoren is dit nu verder uitgewerkt.


Melkveehouderij
In de melkveehouderij worden de middelen als volgt ingezet:  1. Het uitrollen van de kringloopwijzer. Een deel van de middelen wordt ingezet voor het opstellen van een database en een borgingssystematiek. Deelname aan de Kringloopwijzer wordt gestimuleerd door het verstrekken van een korting van maximaal € 500 per melkveehouder voor de analyse van kuil- en grondmonsters. Totaal hiervoor beschikbaar: € 3 miljoen.

  2. Het terugdringen van IBR en BVD door het verstrekken van een korting van maximaal € 500 per melkveehouder als bijdrage aan de kosten van de Gezondheidsdienst voor Dieren of een andere aanbieder voor het vrij worden van melkveebedrijven van deze ziektes en/of het uitvoeren van een bedrijfsantibiogram voor uierontsteking. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid en het verder terugdringen van het antibioticumgebruik. Hiervoor is eveneens € 3 miljoen beschikbaar.

  3. Voor het stimuleren van weidegang en weidevogelbeheer wordt € 3,98 miljoen beschikbaar gesteld. Melkveehouders die hun koeien volledig weiden kunnen een vergoeding van maximaal € 750 krijgen, als vóór het maaien van de eerste snede gras weidegang voor melkvee wordt toegepast.De maatregelen in de melkveesector worden uitgevoerd door ZuivelNL. Alle melkveehouders kunnen voor één of meerdere maatregelen per ondernemer inschrijven.


Varkenshouderij
In de varkenshouderij worden de gelden als volgt ingezet:  1. Er wordt € 5 miljoen ingezet voor de herstructurering van de varkenshouderij. De middelen worden daarbij gebruikt voor het faciliteren van bedrijfsverplaatsingen waarmee lokale overlastsituaties structureel worden opgelost.

  2. Er is een bedrag van € 4,98 miljoen gereserveerd voor het structureel versterken van de marktoriëntatie en marktpositie van varkenshouders en het verbeteren van de samenwerking in de keten. Er wordt daarbij gewerkt aan het ontwikkelen en uitrollen van een nieuw ketenkwaliteitssysteem en het stimuleren van samenwerking van varkenshouders in producentengroepen en met andere ketenpartijen.De uitvoering gebeurt door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV).


Mestverwerking
Er wordt € 9,98 miljoen ingezet om collectieven van melkvee- en varkenshouders te stimuleren te investeren in hoogwaardige mestverwerking en mestverwaarding. Hiertoe zal een privaat mestfonds opgericht worden door ZuivelNL en de POV, dat de Europese middelen beschikbaar stelt aan mestcollectieven door middel van het verdubbelen van inleggelden van veehouders in een mestverwerkingsinitiatief. De mestverwerkingscapaciteit moet minimaal 50.000 ton drijfmest bedragen en tenminste 80% van de verwerkte fosfaat moet buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet.


Uitvoering
De financiële middelen zullen op basis van een projectplan uiterlijk 30 juni 2016 beschikbaar gesteld worden aan ZuivelNL en POV. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de middelen aan melkvee- en varkenshouders, de uitvoering van de maatregelen en de verantwoording. De besteding van de middelen dient in 2016 plaats te vinden met een doorloop naar 2017.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stimulerende maatregelen melkvee- en varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief