Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stimuleringsregeling voor monomestvergisters aangekondigd

Woensdag 05 oktober 2016

De minister van Economische Zaken heeft in het kader van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020 aangekondigd voornemens te zijn begin 2017 eenmalig een stimuleringsregeling open te stellen voor monomestvergisters op boerderijschaal. Hiervoor wordt een budget van € 150 miljoen beschikbaar gesteld.


Monomestvergisting is een techniek waarbij mest zo snel mogelijk in een verwarmde silo wordt gebracht. Het vergistingsproces wordt door bacteriën in de silo voortgezet. Het hierbij vrijkomende methaan wordt afgevangen en omgezet in energie. De vergiste mest (digestaat) bevat nog dezelfde mineralen als de ingaande mest en moet als mest worden afgezet. Een belangrijk verschil met co-vergisting is dat bij co-vergisting producten worden toegevoegd, waardoor de hoeveelheid mest toeneemt. Dit is niet het geval bij monomestvergisting. Voordeel van monomestvergisting is verder dat de uitstoot van methaan (een sterk broeikasgas) wordt gereduceerd.


Monomestvergisting wordt echter nog nauwelijks toegepast vanwege de hoge kostprijs. Door deze techniek te stimuleren wil het ministerie het aantal installaties vergroten, waardoor de kostprijs zal dalen.


Belangrijke voorwaarden zijn:  • De maximale installatiegrootte bedraagt 300 kW.

  • De regeling zal de vorm van een tender hebben. Rangschikking vindt uitsluitend plaats op prijs en kent een maximum basisbedrag van 12,5 cent per kWh.

  • De productie-installatie moet binnen twee jaar in gebruik worden genomen.

  • Het is mogelijk een aanvraag in te dienen zonder opgave van locatie en/of vergunningen. Om het risico op niet-realisatie te verminderen, is men een boete verschuldigd bij niet-tijdige realisatie.

  • De inputstroom van de vergister mag uitsluitend uit dierlijke mest bestaan.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stimuleringsregeling voor monomestvergisters aangekondigd

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief