Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie regeling jonge landbouwers gaat weer open in december (vervolg)

Dinsdag 13 november 2018

Er komt een nieuwe ronde subsidie voor jonge landbouwers. Deze regeling gaat begin december open en sluit begin februari 2019. Een OOvB collega, Gerwin Angenendt, schreef vorige week zijn blog over dit onderwerp.

Per provincie komt er een lijst met specifiek genoemde investeringen die voor subsidie in aanmerking komt.

Subsidie wordt verstrekt voor de in de lijst van de provincie genoemde investeringen :

 •  de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
 •  de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties;
 •  de kosten van architecten en ingenieurs;
 •  de kosten van adviseurs duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 •  de kosten van haalbaarheidsstudies.

 

 

 

 

U dient uw aanvraag in bij RVO. Daar kunt u gebruik maken van een digitaal aanvraagformulier (als de regeling is opengesteld).

Voorwaarden
U bent jonger dan 41 jaar in het jaar dat uw bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt én waarin u blokkerende zeggenschap heeft.

De blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2018 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf staat. Ook moet u uw bedrijf uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode hebben geregistreerd.

U heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 mei 2018. Dit geldt voor de volgende situaties:
- U oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.
- U bent als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en u heeft blokkerende zeggenschap.
- U bent als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en u heeft blokkerende zeggenschap.
- U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bedrijf waarvoor u aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat u als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin u blokkerende zeggenschap heeft verkregen.
- U heeft ten minste 0,3 subsidiabele hectare waarop nog geen betalingsrechten zijn toegekend (als vrije hectares).
- U heeft niet eerder als jonge landbouwer of starter betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend gekregen.

Investeringslijst subsidie jonge landbouwers december 2018 (onder voorbehoud):

 • Zonnepanelen en -collectoren
 • Windmolen
 • Kleine windturbine
 • Systemen voor precisielandbouw
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
 • Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee
 • Pat cooling in stallen voor veehouderij
 • Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen
 • Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling
 • Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit of vollegrondteelt
 • Emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij
 • Biobed of biofilter
 • Fijnstofreducerende maatregelen pluimveestallen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen
 • Luchtwassystemen in de veehouderij
 • Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Een provincie kan ervoor kiezen niet alle investeringscategorieën open te stellen.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief