Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie verwijdering asbestdaken

Dinsdag 25 juli 2017

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn. De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres. Belangrijke voorwaarde is dat de asbestverwijdering gebeurt door een gecertificeerd bedrijf.


In de subsidieregeling zijn onlangs twee wijzigingen aangebracht.

Eén adres per aanvraag
Voor elk te saneren object met een eigen adres (d.w.z. een aparte nummer- of letteraanduiding) moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Vervallen minimale omvang geïnventariseerd asbestdak
De voorwaarde dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35 m2 komt te vervallen. Daardoor komen alle saneringen, ongeacht de omvang, in aanmerking voor subsidie. In sommige gevallen geldt op grond van andere regelgeving dat voor de verwijdering van kleine oppervlaktes geen professioneel, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verplicht is. Voor de subsidieregeling blijft echter de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.

Geen overgangsrecht
De gewijzigde regeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijziging van toepassing is op alle besluiten die na inwerkingtreding worden genomen. Dit betreft ook besluiten waarvoor reeds een aanvraag is ingediend en beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van deze wijziging.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie verwijdering asbestdaken

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief