Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor monomestvergisting

Donderdag 29 juni 2017

De subsidieregeling SDE+ wordt in de periode 4 t/m 27 juli eenmalig opengesteld voor kleinschalige monomestvergisters. Het Ministerie van Economische Zaken stelt daarvoor een budget van € 150 miljoen beschikbaar. Subsidie is mogelijk voor installaties met een vermogen tot 400 kW. De inputstroom voor de installatie mag uitsluitend bestaan uit dierlijke mest.

Aanvragen en rangschikking
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend via www.rvo.nl. Bij de aanvraag moet een haalbaarheidsstudie gevoegd worden. De verdeling van de subsidie gebeurt op basis van het tendersysteem: de aanvrager met de laagste kostprijs per kWh wordt het hoogst gerangschikt.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste het verschil tussen het tenderbedrag (inschrijfbedrag) en de basisenergieprijs, vermenigvuldigd met het in de beschikking tot subsidieverlening bepaald maximum aantal kWh voor de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt. De basisenergieprijs bedraagt € 0,015 per kWh voor installaties die hernieuwbaar gas produceren en € 0,030 per kWh voor installaties die hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte produceren.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie
De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat een bankgarantie wordt overlegd en een uitvoeringsovereenkomst wordt ondertekend. Daarmee worden zekerheden ingebouwd dat de installatie tijdig wordt gerealiseerd. De bankgarantie en de uitvoeringsovereenkomst hoeven niet afgegeven te worden, indien bij de aanvraag de locatie wordt opgegeven en de vergunningen worden bijgevoegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor monomestvergisting

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief